Aanmelden door verwijzers

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornisLogo TOPGGz (ASS) en ernstige bijkomende problematiek en voorgeschiedenis, zodanig dat de beschikbare reguliere specialistische zorg niet meer toereikend is.
Het biedt zowel ambulante, hoogspecialistische zorg door BACS dat zich voornamelijk richt op advies, consultatie, second opinion en co-behandeling als ook een hoogspecialistische klinische behandeling op afdeling Intensieve Behandeling Autisme (IBA) en afdeling Herstelgerichte Behandeling Autisme (HBA). Deze drie afdelingen zijn TOPGGz-erkend en bieden samen met de afdeling Langdurige Behandeling Autisme (LBA) een breed spectrum aan hoogspecialistische zorg specifiek voor mensen met complexe problematiek rondom autisme en ernstige bijkomende problemen zoals trauma, dwang, angst of depressie. 

Het SCOS hanteert een specifieke visie op autisme en beschouwt het als een deels aangeboren, deels verworven kwetsbaarheid van een persoon in zelfregulatie en betekenisverlening in afstemming met zijn of haar fysieke en sociale omgeving. Zelfregulatie houdt in: in staat zijn om de interactie met de eigen omgeving zodanig af te stemmen dat iemand zich kan voorzien in de eigen noden, behoeften en interesses. Als zelfregulatie goed gaat, wordt de omgang met de met de wereld en anderen als min of meer betekenisvol ervaren. Als het niet goed gaat, verliest de interactie met de wereld om iemand heen haar betekenis en loopt iemand vast. Als dit lang aanhoudt, wordt het leven erg zwaar en ontstaan er klachten.  

Algemene indicatiecriteria voor (poli)klinische behandeling Specialistisch Centrum Autisme Lorna Wing  

 • ASS-diagnose (volgens richtlijnen vastgesteld) in combinatie met ernstige co-morbide problematiek en/ of behandeling belemmerende omgevingsfactoren.
   
 • Zekere mate van reflecterend vermogen (potentieel) aanwezig om doelgericht met behandeling bezig te kunnen zijn (richtlijn IQ ≥ 85).
   
 • Binnen de basis en specialistische GGZ is het niet gelukt de gewenste resultaten te bereiken.
   
 • De Nederlandse taal machtig

Contra-indicatie criteria klinische behandeling (IBA en HBA)

 • Ontbreken van motivatie om via klinische behandeling problemen aan te pakken.
   
 • Hoge mate van onvermogen om in samenwerking met meerdere behandelaars en begeleiders aan behandeldoelen te werken en in een groep van maximaal 8 mensen te functioneren.
   
 • Geen passende vervolgbehandeling en woonplek bekend en beschikbaar.

Bij zeer ernstige andere voorliggende psychiatrische problematiek is nader overleg nodig om te onderzoeken of deze niet effectiever behandeld kan worden in een daartoe gespecialiseerde setting, waarna het SCOS mogelijk (aansluitend) vervolgbehandeling kan bieden.

Aanmeldprocedure LBA, HBA en BACS

Let op: voor IBA geldt een andere aanmeldprocedure

Om een cliënt aan te melden voor diagnostiek of behandeling in de kliniek ontvangen wij graag een volledig ingevuld aanmeldformulier ondertekend door een huisarts, psychiater of regiebehandelaar (met eigen AGB code). Daarin dient de reden van aanmelding duidelijk te worden omschreven.

Om tot een goede beoordeling te kunnen komen, ontvangen wij ook graag het volgende:

 • Verslag van eerder onderzoek naar autisme
 • Ziektebeloop
 • Medicatiehistorie
 • Biografie
 • Overige gehanteerde behandelmethoden

De volgend doelgroepen komen in aanmerking voor verwijzing naar het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS):

 • Mensen met autisme die niet (meer) in de tweede lijn behandeld kunnen worden
 • Mensen met autisme waarbij sprake is van complexe diagnostiek

Na aanmelding wordt elke inschrijving binnen twee weken beoordeeld door een behandelaar. Wanneer de vraag passend is voor ons team/voor het SCOS wordt de cliënt schriftelijk uitgenodigd.

Wanneer de vraag niet passend is of er nog aanvullende informatie nodig is nemen wij contact op met de verwijzer.

Ben je werkzaam binnen Dimence en wil je een cliënt naar het SCOS verwijzen. Gebruik dan het interne aanmeldformulier. Stuur een korte verwijsbrief voorzien van een handtekening en AGB code van de verwijzer (huisarts, psychiater of regiebehandelaar) als bijlage mee.

Ben je werkzaam buiten Dimence en wil je een cliënt verwijzen naar het SCOS dan kun je gebruik maken van het externe aanmeldformulier. Stuur een korte verwijsbrief voorzien van een handtekening en AGB code van de verwijzer (huisarts, psychiater of regiebehandelaar) als bijlage mee.

NB de aanmelding wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze volledig is ingevuld met als bijlage een verslag van eerder onderzoek naar autisme of ADHD.

Hier vind je het interne aanmeldformulier

Hier vind je het externe aanmeldformulier

Hier vind je het aanmeldformulier IBA

Klinische plaatsing

Als je cliënt momenteel in een ggz instelling verblijft en je wilt dat het verblijf wordt voortgezet binnen een klinische afdeling van het SCOS dan moet je rekening houden met onderstaande procedure.
Allereerst moet duidelijk zijn of het SCOS de geleverde zorg kan declareren op de zorgverzekeraar van de cliënt. Kan dat niet, dan brengt SCOS de geleverde zorg in rekening bij de huidige verblijfsaanbieder. Pas als duidelijk is of gedeclareerd kan worden naar de zorgverzekeraar van de cliënt of als het contract met de huidige verblijfsaanbieder is ondertekend, wordt de cliënt na een positief oordeel van de intakecommissie op de wachtlijst voor opname geplaatst. Als voorafgaand aan de opname diagnostiek of consultatie wordt verleend, wordt dit waar mogelijk gedeclareerd op basis van onderaannemerschap of een andere diagnose.

Diagnostiektrajecten
Als gevolg van een gewijzigde personele bezetting en een zeer grote wachtlijst duurt het starten van een diagnostiektraject (waaronder second opinion) veel langer dan gebruikelijk. De wachttijd is nu al langer dan 52 weken. Zodra hier verandering in komt maken wij dit kenbaar op onze website.

Geen mogelijkheid tot aanmelden voor Langdurige Behandeling Autisme:
Momenteel is het niet mogelijk om cliënten aan te melden voor Langdurige Behandeling Autisme omdat de wachtlijst voor opname de maximale lengte heeft bereikt. Zodra hier verandering in komt maken wij dit kenbaar via de website.

Beperkte mogelijkheid tot aanmelding voor Intensieve Behandeling Autisme: 
Voor de afdeling Intensieve behandeling Autisme (IBA) hanteren we een wijze van aanmelden die past bij de behandelfilosofie van de afdeling en die afwijkt van de andere afdelingen van het SCOS. Deze noemen we de geleide instroom en de werkwijze staat beschreven op de afdelingssite van de afdeling IBA. 

Heb je een vraag over deze voorzieningen, dan kun je dit mailen naar secretariaat-scos-kliniek@dimence.nl.

Wachttijden