Aanmelden door verwijzers

Procedure LBA, HBA, OBA en Ambulant

Let op: voor IBA geldt een andere aanmeldprocedure

Om een patiënt aan te melden voor diagnostiek of behandeling in de kliniek ontvangen wij graag van u ons volledig ingevulde aanmeldformulier ondertekend door een huisarts of psychiater. Daarin dient de reden van aanmelding duidelijk te worden omschreven.

Om uw vraag goed te kunnen beoordelen ontvangen wij ook graag het volgende:

  • Verslag van eerder onderzoek naar autisme of ADHD
  • Ziektebeloop
  • Medicatiehistorie
  • Biografie
  • Overige gehanteerde behandelmethoden

De volgend doelgroepen komen in aanmerking voor verwijzing naar het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS):

  • Mensen met autisme of ADHD die niet (meer) in de tweede lijn behandeld kunnen worden
  • Mensen met autisme of ADHD waarbij sprake is van complexe diagnostiek

Na aanmelding wordt elke inschrijving binnen twee weken beoordeeld door een behandelaar. Wanneer de vraag passend is voor ons team/voor het SCOS wordt de patiënt schriftelijk uitgenodigd.

Wanneer de vraag niet passend is of er nog aanvullende informatie nodig is nemen wij contact op met de verwijzer.

Bent u werkzaam binnen Dimence en wilt u een patiënt naar het SCOS verwijzen. Gebruik dan het interne aanmeldformulier. Stuur een korte verwijsbrief voorzien van een handtekening en AGB code van de verwijzer (huisarts of psychiater) als bijlage mee.

Bent u elders werkzaam en wilt u een patiënt verwijzen naar het SCOS dan kunt u gebruik maken van het externe aanmeldformulier. Stuur een korte verwijsbrief voorzien van een handtekening en AGB code van de verwijzer (huisarts of psychiater) als bijlage mee.

NB uw aanmelding wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze volledig is ingevuld met als bijlage een verslag van eerder onderzoek naar autisme of ADHD.

Hier vindt u het interne aanmeldformulier

Hier vindt u het externe aanmeldformulier

Hier vindt u het aanmeldformulier IBA

 

Intramurale plaatsing

Als uw patiënt momenteel in een ggz instelling verblijft en u wilt dat het verblijf wordt voortgezet binnen een klinische afdeling van het SCOS dan moet u rekening houden met onderstaande procedure.
Allereerst moet duidelijk zijn of het SCOS de geleverde zorg kan declareren op de zorgverzekeraar van de patiënt. Kan dat niet, dan brengt SCOS de geleverde zorg in rekening bij de huidige verblijfsaanbieder. Pas als duidelijk is of gedeclareerd kan worden naar de zorgverzekeraar van de patiënt of als het contract met de huidige verblijfsaanbieder is ondertekend, wordt de patiënt na een positief oordeel van de intakecommissie op de wachtlijst voor opname geplaatst. Als voorafgaand aan de opname diagnostiek of consultatie wordt verleend, wordt dit waar mogelijk gedeclareerd op basis van onderaannemerschap of een andere diagnose.

Onderlinge dienstverlening (onderaannemerschap)

Het SCOS kan door een andere 2e of 3e-lijns zorgaanbieder ingeschakeld worden voor diagnostisch onderzoek, behandeladvies of opname. Indien cliënt bij u staat ingeschreven met een ontwikkelingsstoornis als hoofddiagnose (autisme of ADHD) moet er onderlinge dienstverlening worden geregeld. In dat geval is verwijzende instantie de hoofdaannemer en registreert daarmee alle activiteiten in de DB(B)C en ZZP, ook die van de andere 3e-lijns zorgaanbieder. De hoofdaannemer is daarbij verantwoordelijk voor de geleverde zorg. Voor het maken van afspraken over onderlinge dienstverlening hebben wij een aantal gegevens van uw instelling nodig. Hier wordt naar gevraagd in het aanmeldformulier.

Er zijn voor ons twee varianten van onderlinge dienstverlening.

•             wij als opdrachtgever, dus wij besteden zorg uit en ontvangen een factuur van de partij die de zorg levert (hoofdaanneming).

•             wij als opdrachtnemer, dus wij leveren zorg voor een andere partij (de opdrachtgever) en sturen hiervoor een factuur (onderaanneming).

In beide gevallen gaat het om het verlenen van zorg of diensten ten behoeve van dezelfde primaire diagnose.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het secretariaat:

Ambulant: 0570-63 96 56 of via secretariaat-scos-ambulant@dimence.nl       

Kliniek: 0570- 60 45 00 of via secretariaat-scos-kliniek@dimence.nl

Diagnostiek-trajecten
Als gevolg van een gewijzigde personele bezetting en een zeer grote wachtlijst duurt het starten van diagnostiek-trajecten (waaronder second opinions) veel langer dan gebruikelijk  bij het Specialistisch Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (SCOS). De wachttijd is nu al langer dan 35 weken. Zodra hier verandering in komt maken wij dit kenbaar op onze website.

Herstelgerichte Behandeling Autisme (voorheen OPW/Wonen):
Update januari 2021: Voor Herstelgerichte Behandeling Autisme kan weer aangemeld worden. Zodra de situatie verandert, zullen we dit op de website vermelden.

Beperkte mogelijkheid tot aanmelding voor Ontwikkelingsgerichte Behandeling Autisme jongeren (voorheen Perspectief):
Helaas heeft OBA momenteel weinig ruimte voor jongeren van bijna 18 en ouder. Dit betekent dat jongeren van 15 en 16 jaar voorrang krijgen bij opname. Het is nog onduidelijk voor hoe lang dit beleid geldend zal zijn. Onze wachttijden zijn daarmee nog moeilijker dan anders te voorspellen.

Geen mogelijkheid tot aanmelden voor Langdurige Behandeling Autisme (voorheen Workhome):
Momenteel is het niet mogelijk om patiënten aan te melden voor Langdurige Behandeling Autisme omdat de wachtlijst voor opname de maximale lengte heeft bereikt. Zodra hier verandering in komt maken wij dit kenbaar via de website.

Beperkte mogelijkheid tot aanmelding voor Intensieve Behandeling Autisme (voorheen MC/HC):
Let op: Op 13-07-2020 starten we met een pilot voor een nieuwe wijze van aanmeldingen voor de afdeling Intensieve Behandeling Autisme (IBA), die past bij de behandelfilosofie en afwijkt van die van de andere afdelingen van het SCOS. Deze pilot duurt tot en met februari 2021. Hierna zal de nieuwe aanmeldprocedure worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld.

Heeft u een vraag over deze voorzieningen, dan kunt u dit mailen naar secretariaat-scos-kliniek@dimence.nl.

Wachttijden