Aanmelden door verwijzers

Op dit moment zien we ons genoodzaakt om zorgspreiding toe te passen. D.w.z. dat we mensen na aanmelding op basis van zorgverzekering soms langer moeten laten wachten om toegelaten te worden tot onze klinische behandeling.

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornisLogo TOPGGz (ASS) of ADHD en ernstige bijkomende problematiek en voorgeschiedenis, zodanig dat de beschikbare reguliere specialistische zorg niet meer toereikend is.
Het biedt zowel ambulante, hoogspecialistische zorg door team BACS dat zich voornamelijk richt op advies, consultatie, second opinion en co-behandeling als ook een hoogspecialistische klinische behandeling op afdeling Intensieve Behandeling Autisme (IBA). Beiden zijn een TOPGGz-afdeling specifiek voor mensen met een autismespectrumstoornis en eventuele bijkomende problemen (waaronder ADHD, maar ook bijvoorbeeld trauma, dwang of depressie). 

Daarnaast bieden we specialistische zorg op de Langdurige Behandeling Autisme (LBA), Ontwikkelingsgerichte Behandeling Autisme (OBA) en Herstelgerichte Behandeling Autisme (HBA). De HBA heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een hoogspecialistische afdeling en wordt in 2022 gevisiteerd door Stichting TOPGGz

Het SCOS hanteert een specifieke visie op ASS. Het beschouwt ASS als een deels aangeboren, deels verworven kwetsbaarheid van een persoon in zelfregulatie en betekenisverlening in afstemming met zijn of haar fysieke en sociale omgeving. Zelfregulatie houdt in: in staat zijn om de interactie met de eigen omgeving zodanig af te stemmen dat iemand zich kan voorzien in de eigen noden, behoeften en interesses. Als zelfregulatie goed gaat, wordt de omgang met de met de wereld en anderen als min of meer betekenisvol ervaren. Als het niet goed gaat, verliest de interactie met de wereld om iemand heen haar betekenis en loop iemand vast. Als dit lang aanhoudt, wordt het leven erg zwaar en ontstaan er klachten.  

Algemene indicatiecriteria voor (poli)klinische behandeling Specialistisch Centrum Autisme Lorna Wing  

 • ASS-diagnose (volgens richtlijnen vastgesteld) in combinatie met ernstige co-morbide problematiek en/ of behandeling belemmerende omgevingsfactoren.
   
 • Zekere mate van reflecterend vermogen (potentieel) aanwezig om doelgericht met behandeling bezig te kunnen zijn (richtlijn IQ ≥ 85).
   
 • Binnen de basis en specialistische GGZ is het niet gelukt de gewenste resultaten te bereiken.
   
 • De Nederlandse taal machtig

Contra-indicatie criteria klinische behandeling (IBA, HBA, Jongerenkliniek OBA)

 • Andere interfererende As-1 stoornis op de voorgrond die om (voor)behandeling vraagt in een gespecialiseerde setting (bijv. verslavingsproblematiek, ernstige eetstoornis).
   
 • Ontbreken van motivatie om via klinische behandeling problemen aan te pakken.
   
 • Hoge mate van onvermogen om in samenwerking met meerdere behandelaars en begeleiders aan behandeldoelen te werken en in een groep van maximaal 8 mensen te functioneren.
   
 • Noodzaak aan 1 op 1 begeleiding vanwege ernstige agressie naar zichzelf of anderen en/of ernstig zelfbeschadigend en/of suïcidaal gedrag.
   
 • Geen passende vervolgbehandeling en woonplek bekend en beschikbaar.

Procedure LBA, HBA, OBA en BACS

Let op: voor IBA geldt een andere aanmeldprocedure

Om een cliënt aan te melden voor diagnostiek of behandeling in de kliniek ontvangen wij graag een volledig ingevuld aanmeldformulier ondertekend door een huisarts of psychiater. Daarin dient de reden van aanmelding duidelijk te worden omschreven.

Om uw vraag goed te kunnen beoordelen ontvangen wij ook graag het volgende:

 • Verslag van eerder onderzoek naar autisme of ADHD
 • Ziektebeloop
 • Medicatiehistorie
 • Biografie
 • Overige gehanteerde behandelmethoden

De volgend doelgroepen komen in aanmerking voor verwijzing naar het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS):

 • Mensen met autisme of ADHD die niet (meer) in de tweede lijn behandeld kunnen worden
 • Mensen met autisme of ADHD waarbij sprake is van complexe diagnostiek

Na aanmelding wordt elke inschrijving binnen twee weken beoordeeld door een behandelaar. Wanneer de vraag passend is voor ons team/voor het SCOS wordt de cliënt schriftelijk uitgenodigd.

Wanneer de vraag niet passend is of er nog aanvullende informatie nodig is nemen wij contact op met de verwijzer.

Ben je werkzaam binnen Dimence en wil je een cliënt naar het SCOS verwijzen. Gebruik dan het interne aanmeldformulier. Stuur een korte verwijsbrief voorzien van een handtekening en AGB code van de verwijzer (huisarts of psychiater) als bijlage mee.

Ben je elders werkzaam en wil je een cliënt verwijzen naar het SCOS dan kun je gebruik maken van het externe aanmeldformulier. Stuur een korte verwijsbrief voorzien van een handtekening en AGB code van de verwijzer (huisarts of psychiater) als bijlage mee.

NB de aanmelding wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze volledig is ingevuld met als bijlage een verslag van eerder onderzoek naar autisme of ADHD.

Hier vind je het interne aanmeldformulier

Hier vind je het externe aanmeldformulier

Hier vind je het aanmeldformulier IBA

Intramurale plaatsing

Als je cliënt momenteel in een ggz instelling verblijft en je wilt dat het verblijf wordt voortgezet binnen een klinische afdeling van het SCOS dan moet je rekening houden met onderstaande procedure.
Allereerst moet duidelijk zijn of het SCOS de geleverde zorg kan declareren op de zorgverzekeraar van de cliënt. Kan dat niet, dan brengt SCOS de geleverde zorg in rekening bij de huidige verblijfsaanbieder. Pas als duidelijk is of gedeclareerd kan worden naar de zorgverzekeraar van de cliënt of als het contract met de huidige verblijfsaanbieder is ondertekend, wordt de cliënt na een positief oordeel van de intakecommissie op de wachtlijst voor opname geplaatst. Als voorafgaand aan de opname diagnostiek of consultatie wordt verleend, wordt dit waar mogelijk gedeclareerd op basis van onderaannemerschap of een andere diagnose.

Diagnostiek-trajecten
Als gevolg van een gewijzigde personele bezetting en een zeer grote wachtlijst duurt het starten van diagnostiek-trajecten (waaronder second opinions) veel langer dan gebruikelijk bij het Specialistisch Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (SCOS). De wachttijd is nu al langer dan 52 weken. Zodra hier verandering in komt maken wij dit kenbaar op onze website.

Herstelgerichte Behandeling Autisme:
Voor Herstelgerichte Behandeling Autisme kan aangemeld worden. Zodra de situatie verandert, zullen we dit op de website vermelden.

Beperkte mogelijkheid tot aanmelding voor Ontwikkelingsgerichte Behandeling Autisme:
Helaas heeft OBA momenteel weinig ruimte voor jongeren van bijna 18 en ouder. Dit betekent dat jongeren van 15 en 16 jaar voorrang krijgen bij opname. Het is nog onduidelijk voor hoe lang dit beleid geldend zal zijn. Onze wachttijden zijn daarmee nog moeilijker dan anders te voorspellen.

Geen mogelijkheid tot aanmelden voor Langdurige Behandeling Autisme:
Momenteel is het niet mogelijk om cliënten aan te melden voor Langdurige Behandeling Autisme omdat de wachtlijst voor opname de maximale lengte heeft bereikt. Zodra hier verandering in komt maken wij dit kenbaar via de website.

Beperkte mogelijkheid tot aanmelding voor Intensieve Behandeling Autisme: 
Voor de afdeling Intensieve behandeling Autisme (IBA) hanteren we een wijze van aanmelden die past bij de behandelfilosofie van de afdeling en die afwijkt van de andere afdelingen van het SCOS. Deze noemen we de geleide instroom en de werkwijze staat beschreven op de afdelingssite van de afdeling IBA. 

Heb je een vraag over deze voorzieningen, dan kun je dit mailen naar secretariaat-scos-kliniek@dimence.nl.

Wachttijden