Animatie met uitleg over de Wvggz

 

 


 

 

 

Animatie met uitleg over de Wvggz

 

Voor wie geldt de Wvggz? 

De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis (of aandoening) leidt tot gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. Als er geen vrijwillige zorg mogelijk is om dat ernstig nadeel weg te nemen, kan de rechter hen verplichte zorg opleggen.

De Wvggz geldt niet voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie. Voor hen geldt de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd).

Voorwaarden voor verplichte zorg

De rechter kan verplichte zorg alleen opleggen als deze zorg:

  • de enige manier is om het ernstig nadeel (gevaar) weg te nemen;
  • proportioneel is (in verhouding staat tot het op te lossen ernstige nadeel);
  • effectief is (resultaat oplevert).

Verplichte zorg voorkomen

De wet is er op gericht om verplichte zorg zo veel mogelijk te voorkomen. Als verplichte zorg echt noodzakelijk is, moet de minst ingrijpende vorm worden ingezet en de dwang zo snel mogelijk worden afgebouwd.

Vormen van verplichte zorg

Vormen van verplichte zorg zijn bijvoorbeeld: medicatie toedienen, medische controles doen of opname in een ggz-instelling. Klik hier voor meer informatie over Vormen van verplichte zorg.

Procedures

De Wvggz kent twee procedures om te komen tot verplichte zorg:

  1. Een zorgmachtiging via de rechter
  2. Een crisismaatregel via de burgemeester (bij spoed)

Invloed van de cliënt

De cliënt houdt waar mogelijk zelf regie tijdens de hele periode van verplichte zorg. Bijvoorbeeld met een eigen plan van aanpak, een zorgkaart of een zelfbindingsverklaring. Zorgprofessionals overleggen regelmatig met de cliënt en praten over hoe de zorg gaat. Je kunt hier meer over lezen onder de Rol van patiënten.

Cliënten hebben recht op uitleg in begrijpelijke taal. Zo nodig is een tolk beschikbaar op de hoorzitting. Een patiëntenvertrouwenspersoon kan advies en bijstand geven en samen met de patiënt opkomen voor zijn of haar rechten. Als cliënt van Dimence kun je ook gebruik maken van de patiëntvertrouwenspersoon.

Meedoen in de samenleving

Tijdens de verplichte zorg moet de patiënt waar mogelijk mee kunnen blijven doen in de maatschappij of alvast voorbereid worden om na de behandeling weer een leven op te bouwen. In de wet heet dit: ‘deelname aan het maatschappelijk leven bevorderen’.

Betrokkenheid familie

Familieleden en andere directe naasten van de cliënt worden zo veel mogelijk betrokken. Zij worden betrokken in de voorbereiding, uitvoering, wijziging en beëindiging van verplichte zorg. 

Familievertrouwenspersonen geven advies en bijstand aan familieleden en andere directbetrokkenen van patiënten die verplichte zorg ontvangen. Meer informatie staat in het onderdeel Rol van familie en naasten. Als naaste van een cliënt van Dimence kun je ook gebruik maken van de familievertrouwenspersoon.

Niet tevreden?

Mocht je als cliënt of naaste niet tevreden zijn over de zorg die Dimence biedt, dan kun je altijd een klacht indienen. Het klachtenreglement rondom de Wvggz is te vinden op de pagina 'ik ben niet tevreden of ik heb een compliment' onder het blokje 'klachtencommissie'. 
Meer informatie over je rechten en plichten als patiënt (in de Wvgg) vind je in onze verdiepingsfolder 'Jouw rechten en plichten als cliënt bij Dimence'