Cliëntenraad Dimence

De cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan. Een medezeggenschapsorgaan is een, al dan niet bij wet ingesteld, zelfstandig orgaan voor inspraak bij een instelling of organisatie. Het is een adviserend orgaan met soms ook wettelijke bevoegdheden. De cliëntenraad behartigt de belangen van jou en andere cliënten.

De cliëntenraad houdt zich onder andere bezig met de inspraak van en de informatievoorziening aan cliënten, wachttijden, kwaliteit van de geleverde zorg en knelpunten binnen de behandeling. De raad behandelt gezamenlijke (collectieve) klachten. De cliëntenraad bestaat uit ex-cliënten en cliënten. De raad heeft regelmatig contact met andere cliënten en medewerkers van Dimence. Gevraagd en ongevraagd geeft de cliëntenraad adviezen.

> Bekijk de website van de cliëntenraad van Dimence. 

Adviesraad Naasten

Heb jij vanuit jouw ervaring als naaste goede (verbeter)ideeën? Deel ze met de Adviesraad naasten. Zij horen ze graag! Deze raad bestaat uit naasten van (oud-)cliënten, dus mensen met veel ervaringskennis. Het doel van de raad is om bij te dragen aan een optimale behandeling van cliënten, door ook hun naasten hier zo veel mogelijk bij te betrekken. De raad kijkt naar wat er binnen Dimence en Transfore gebeurt door de bril van een naaste. En geeft gevraagd en ongevraagd advies over dat wat opvalt, het beleid en wat er beter kan.

Je bent van harte welkom als nieuw lid van deze raad. Wil je meer weten over de adviesraad, ideeën doorgeven of je aanmelden als lid? Mail dan naar adviesraadnaasten@dimencegroep.nl.