Intensieve Behandeling Autisme

Intensieve Behandeling Autisme (IBA)

IBA is een klinische intensieve behandelafdeling met een besloten karakter voor maximaal 16 volwassenen met autisme en ernstige bijkomende problemen. De focus ligt op het verbeteren van zelfregulatievaardigheden, omgaan met autisme, verwerken van ingrijpende ervaringen en daarnaast het ondersteunen van belangrijke personen in uw omgeving. Onze onderliggende behandelfilosofie is Dialectische GedragsTherapie (DGT). Deze manier van werken passen we toe in een context die rekening houdt met behoeften en mogelijkheden van mensen met autisme. De opnameduur is maximaal 9 maanden.

Waaruit bestaat de behandeling?

a. Eerste gesprek

Na aanmelding wordt de cliënt uitgenodigd voor een eerste gesprek. We praten over de problemen die uw cliënt ervaart, wat hij/zij zou willen veranderen en of ons behandelaanbod hem/haar daarbij zou kunnen helpen. Ook vragen we of cliënt een passende woonplek heeft tijdens en na een eventuele klinische behandeling en of er passende vervolgbehandeling is.

We hebben gemerkt dat helderheid over vervolgzorg en wonen een randvoorwaarde is voor het baat hebben bij onze behandeling. Dan doe je het ergens voor, werk je ergens naar toe en sta je er na afloop niet alleen voor. 

Als dit voldoende helder is, beslissen we of uw cliënt een indicatie krijgt voor de eerste fase van onze behandeling, namelijk de pretreatment.  

Omdat we de enige kliniek zijn met een dergelijk behandelprogramma, willen we graag vanaf de start onderzoeken of dat wat we doen voor uw cliënt helpend is om zodoende voortdurend onze behandeling te verbeteren. Daarom vragen we aan iedereen met een indicatie voor pretreatment of hij of zij bereid is tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek. De meeste vragenlijsten maken overigens standaard onderdeel uit van onze behandeling, omdat uw cliënt en wij daardoor inzicht krijgen in het verloop.

b. Poliklinische pretreatment (8 à 12 weken voorafgaand aan klinische opname)

Pretreatment is bedoeld om door middel van individuele gesprekken overeenstemming te bereiken over de behandeldoelen en uitleg te krijgen over de werkwijze en uitgangspunten van DGT. De pretreatment fase is voor uw cliënt en ons een periode om te ervaren of er wederzijds samenwerking is en of uw cliënt bereid is om ineffectief en/of destructief gedrag te veranderen. Zo ja, dan tekenen we de behandelovereenkomst en krijgt uw cliënt een definitieve indicatie voor klinische behandeling. De pretreatment bestaat uit:

 • zicht krijgen op wat de behandeling inhoudt
 • verkrijgen van commitment over behandeldoelen en de werkwijze (DGT)
 • goed begrijpen van het ontstaan en voortbestaan van de problemen
 • aanvullende diagnostiek via afname vragenlijsten
 • samen maken van een werkplan
 • leren kennen van voor uw cliënt belangrijke anderen
 • suïcide-risico assessment
 • maken van de dagboekkaart
 • leren kennen van de afdeling d.m.v. een rondleiding, uitleg over praktische zaken en het dagritme.

Cliënten wordt aangeraden om het volgende boek aan te schaffen: De DGT-Vaardigheden. Handleiding voor de vaardigheidstraining DGT (Marsha M. Linehan).

Uw cliënt komt in deze periode gemiddeld wekelijks naar onze locatie Lorna Wing voor gesprekken met diverse betrokken behandelaren, waaronder de regiebehandelaar, individuele DGT-therapeut, procesbegeleider, trajectbegeleider en systeemtherapeut. Indien nodig of wenselijk kan een deel van de contacten ook via beeldbellen of telefonisch plaatsvinden.

c. Klinische behandeling: 9 maanden

Er is een vaste dagelijkse structuur met daarin een afwisseling van pauzes, eetmomenten en vrije tijd. Elke doordeweekse dag kent 4 blokken (2 in de ochtend en 2 in de middag), waarin afwisselend diverse vormen van dagbesteding, sport, groepstrainingen, individuele begeleidingsgesprekken en therapieën aangeboden worden.

De kern van de klinische behandeling bestaat uit DGT. Het primaire doel is het verwerven van meer controle op denken, voelen en doen, waardoor uw cliënt meer stabiliteit in zijn/haar leven kan brengen. Het leren van nieuwe vaardigheden heeft als doel dat uw cliënt op een meer constructieve en effectieve manier leert omgaan met zijn/haar problemen. Vaste behandelonderdelen die hieraan bijdragen zijn: individuele DGT, DGT-vaardigheidstraining, consultatie en PMT-vaardigheidstraining (PsychoMotore Therapie). Zie voor meer details: meer weten over Intensieve Behandeling Autisme

Daarnaast merken we dat het voor veel cliënten belangrijk is dat zij beter gaan begrijpen hoe autisme bij hen werkt, wat het voor hen betekent en hoe zij en hun omgeving beter met de gevolgen ervan kunnen omgaan. Programmaonderdelen die ingezet kunnen worden zijn: psycho-educatie, Brainblocks, autisme toolkit en diverse trainingen.

In de loop van het leven zijn vaak bijkomende problemen ontstaan, waarvoor aanvullende therapieën op indicatie ingezet kunnen worden, zoals verwerkingsgerichte psychotherapie, EMDR, , COMET, systeemtherapie, farmacotherapie, muziektherapie, PMT. Ook zijn aanvullende modules of trainingen op indicatie mogelijk, bijv. gericht op slaap, zelfzorg of verslaving. Met elke cliënt wordt een signaleringsplan gemaakt of geactualiseerd en een crisiskaart gemaakt.

Halverwege de klinische behandeling vindt standaard een evaluatie plaats met uw cliënt, betrokken behandelaren en met voor uw cliënt belangrijke anderen. Tussentijds doen we dit waar nodig. Ons uitgangspunt daarbij is dat we niet over uw cliënt praten, maar met uw cliënt. In samenwerking met de verwijzer en naastbetrokkenen onderzoeken we wat betekenis en perspectief geeft op langere termijn (qua wonen, dagbesteding/ sociale contacten). Tijdens netwerkbijeenkomsten kan uw cliënt zijn/haar naastbetrokkenen informeren over de inhoud van zijn/haar behandeling. Tijdens weekendverlof kan uw cliënt oefenen met wat hij/zij bij ons leert in zijn/haar eigen omgeving. In het weekend is er telefonisch contact met ons.

d. Poliklinisch follow-up traject

Het follow-up traject bestaat uit:

 • In ontwikkeling: 4 weken ambulante ondersteuning, waaronder een aantal ambulante gesprekken die in het teken staan van overdracht van de behandeling aan de behandelaren/ begeleiders in uw eigen omgeving en generalisatie van vaardigheden. 
 • Vervolgens is er 8 weken geen contact.

Na deze 8 weken dat er geen contact is, zijn er 4 boostersessies DGT, verspreid over een periode van 8 weken. Hierin worden situaties besproken waar u in uw eigen omgeving tegen aanloopt en welke u effectiever wilt hanteren met behulp van DGT-vaardigheden.

Meer weten over Intensieve Behandeling Autisme

IBA is een klinische intensieve behandelafdeling met een besloten karakter voor normaal begaafde volwassenen met autisme en ernstige bijkomende problemen. Naast het autisme zijn veel voorkomende problemen bijvoorbeeld: angst- en stemmingsklachten, dwangklachten, eetproblemen, lichamelijke uitvalsverschijnselen, gedachtes aan de dood, zelfbeschadiging of middelengebruik. Sommige van deze klachten zijn een gevolg van langdurige overvraging en het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen. Andere gedragingen zijn een inadequate manier geworden om zichzelf te reguleren en grip te houden in interactie met anderen. De insteek van onze behandeling is gericht op het doorbreken van juist die problemen en/of interactionele patronen, waardoor de ontwikkeling van uw cliënt in een impasse terecht is gekomen. We geloven dat het overnemen van de regie van uw cliënt (via dwingen of voortdurend zorgen) op langere termijn zijn/haar autonomie ondermijnt. We behandelen daarom separeervrij. Er is enkel een Psychiatrische Intensive Care Unit (PICU), waar cliënten die ontregeld of ernstig overprikkeld zijn tijdelijk kunnen verblijven met extra ondersteuning. De ruimte is van binnen uit open te doen. Goede en gelijkwaardige samenwerking met uw cliënt en zijn/haar omgeving vinden we daarom van groot belang. Cruciaal is ook dat er voor start van de opname al een concreet perspectief is voor een passende vervolgplek voor wonen, behandeling en begeleiding na opname, zodat we gericht daar naar toe kunnen werken.  

Focus bij IBA ligt op het omgaan met autisme en het beter begrijpen van zichzelf in relatie tot de omgeving van uw cliënt, het verbeteren van zelfregulatie, het verwerken van ingrijpende ervaringen en daarnaast het ondersteunen van het sociaal en professioneel netwerk, zodat uw client en zijn/haar omgeving met elkaar verder kunnen.

We behandelen eerder genoemde bijkomende problemen, mits ze niet zodanig op de voorgrond staan dat ze om gespecialiseerde behandeling vragen. Soms werken we daarin samen met gespecialiseerde ketenpartners. Zie verder de contra-indicaties klinische behandeling (link toevoegen). Bovenregionale opnames zijn mogelijk.

DGT-Behandelonderdelen 

Individuele DGT

De individuele DGT vindt wekelijks plaats gedurende de hele opname, uitgezonderd bij ziekte en vakantie. Iedere individuele sessie wordt begonnen met een mindfulness oefening. In iedere sessie wordt uitgegaan van de ingevulde dagboekkaarten, waarbij de volgorde van de gespreksthema’s vastligt:  

 • Suïcidaal en zelfdestructief gedrag 
 • Therapie verstorend gedrag 
 • Kwaliteit van leven verstorend gedrag 
 • Generalisatie van de vaardigheden geleerd in de training 

In de individuele therapie zal de individuele therapeut uw cliënt helpen het in de vaardigheidstraining geleerde nieuwe gedrag uit te breiden naar het dagelijkse leven. Het verwerven van stabiliteit heeft dermate grote prioriteit dat het verwerken van niet-actuele problemen geen deel uitmaakt van de individuele gesprekken.  

DGT-vaardigheidstraining

De DGT-vaardigheidstraining vindt wekelijks plaats en bestaat uit een huiswerkbespreking en een theoretisch deel. Halverwege de klinische behandeling wordt de training herhaald. De vaardigheidstraining wordt aangeboden in groepsverband en bestaat uit maximaal 6 cliënten en 2 trainers. In de vaardigheidstraining wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s:   

 • Mindfulness
 • Intermenselijke effectiviteit 
 • Emotieregulatie vaardigheden 
 • Frustratietolerantie vaardigheden  

Aan de vaardigheidstraining zijn huiswerkopdrachten verbonden, die in tussenliggende week worden uitgevoerd en in de vaardigheidstraining worden besproken. Gemiste bijeenkomsten dienen ingehaald te worden door de video-opnamen te bekijken die standaard van iedere trainingsbijeenkomst gemaakt worden. 

PMT-vaardigheidstraining

De PMT-vaardigheidstraining vindt wekelijks plaats. De vaardigheidstraining wordt in groepsverband aangeboden en bestaat doorgaans uit maximaal 6 cliënten en 2 trainers, waarvan 1 psychomotore therapeut. In de PMT-vaardigheidstraining worden dezelfde vaardigheden geoefend als in de reguliere vaardigheidstraining, maar dan op een lichaamsgerichte manier.  

Consultatie  

De individuele therapeut en de overige DGT-teamleden bieden naast reguliere dagelijkse begeleiding coaching in het leren toepassen van DGT-vaardigheden bij hoogoplopende spanningen met als doel het voorkomen van ernstige probleemgedragingen. Dit gesprek duurt maximaal 10 minuten en dient primair om uw cliënt te coachen vaardigheden in te zetten. Uw cliënt kan wanneer er sprake is van een naderende crisis vragen om coaching, waarna een afspraak wordt gepland en deze geboden wordt. De individueel therapeut maakt hierover eigen afspraken met uw cliënt.

Netwerkavonden (in ontwikkeling)

Tijdens de klinische opname vinden er enkele netwerkbijeenkomsten plaats - georganiseerd door cliënten met ondersteuning vanuit DGT-teamleden - voor hun familieleden, vrienden en externe begeleiders en/of behandelaren. Doel is om het netwerk inzicht te geven in wat autisme en DGT voor u betekenen en ervaringen hiermee te delen.

Follow-up traject

In ontwikkeling: 4 weken ambulante ondersteuning, waaronder een aantal ambulante gesprekken die in het teken staan van overdracht van de behandeling aan de behandelaren/ begeleiders in de eigen omgeving en generalisatie van vaardigheden.

Vervolgens is er 8 weken geen contact met uw cliënt.

Na deze 8 weken dat er geen contact is, zijn er 4 boostersessies DGT, verspreid over een periode van 8 weken. Hierin worden situaties besproken waar uw cliënt in de eigen omgeving tegen aanloopt en welke hij of zij effectiever wilt hanteren met behulp van DGT-vaardigheden. 

Locatie

Intensieve Behandeling Autisme is gevestigd in het gebouw Lorna Wing, op het terrein Brinkgreven, Nico Bolkensteinlaan 1 in Deventer. Cliënten hebben een eigen slaapkamer, douche en toilet. Er is plek voor maximaal 16 volwassenen, verdeeld over 2 vleugels: de C en D-gang.

Aanmelden

Let op: Op 13-07-2020 zijn we gestart met een nieuwe wijze van aanmeldingen voor de afdeling Intensieve Behandeling Autisme (IBA), die past bij de behandelfilosofie en afwijkt van die van de andere afdelingen van het SCOS.

De werkwijze is als volgt:

Wij hanteren een geleide instroom, waarbij we op basis van de verwachte uitstroom van cliënten maandelijks beslissen of een nieuwe potentiële cliënt zich kan aanmelden. We streven er naar dat uiterlijk 3 à 4 maanden na aanmelding – in geval van een positieve indicatie - de poliklinische pretreatment start die ongeveer8 à 12 weken duurt. Indien we overeenstemming bereiken over de behandeling, wordt de pretreatment opgevolgd door de klinische behandeling van 9 maanden.  

Op elke vierde vrijdagmiddag van de maand meldt het secretariaat op de website of er ruimte is voor een of meerdere aanmeldingen op de maandag erop. Als dit niet het geval is, kijkt u en uw cliënt dan over 1 maand weer. Zo ja, dan is er op de eerstvolgende maandag vanaf 13.00 uur tot maximaal 14.15 uur de mogelijkheid voor uw cliënt om een vooraanmelding te doen. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Zodra het maximum aantal vooraanmeldingen is bereikt, melden we op de website dat er deze maand geen vooraanmelding meer mogelijk is.

De aanmelding van uw cliënt wordt pas in behandeling genomen als de verwijzer/behandelaar binnen een week na de vooraanmelding, en uiterlijk op de eerstvolgende maandag het aanmeldformulier IBA heeft ingevuld en de gevraagde documenten heeft geüpload.

Concreet vragen we van uw cliënt het volgende te doen:

Stap 1

Op de vierde vrijdagmiddag van de maand kijkt uw cliënt op de site of er een mogelijkheid is voor een nieuwe aanmelding op de eerstvolgende maandagmiddag vanaf 13.00 uur. Indien dit niet zo is, kijkt uw cliënt volgende maand weer. Indien aanmelding mogelijk is, ga door naar stap 2.  

Stap 2

Vooraanmelding door cliënt

Uw cliënt is als eerste aan zet door een vooraanmelding te doen via de website op maandagmiddag vanaf 13.00 uur tot maximaal 14.15 uur.

Uw cliënt dient de volgende ingevulde formulieren aan te leveren:

 • Motivatiebrief
 • Inschrijfformulier IBA

Motivatiebrief

De motivatiebrief kan uw cliënt van tevoren voorbereiden door te overleggen met zijn/haar verwijzer en alvast een word-, of pdf-document op te stellen met antwoord op onderstaande vragen:

 1. Heeft u een diagnose autisme? Indien nee, dan is behandeling bij IBA niet mogelijk. Indien ja, ga door naar vraag 2.
 2. Staat uw verwijzer/ behandelaar achter uw vooraanmelding en is hij of zij bereid binnen een week een week het aanmeldformulier IBA in te vullen en de gevraagde relevante voorinformatie te uploaden?

Indien nee, overleg eerst met uw verwijzer/ behandelaar.

Indien ja, ga door naar vraag 3.

 1. Welke probleemgedragingen (eigen gevoelens/ gedachten/ gedragingen die uw leven in de war sturen) wilt u veranderen en waarom?
 2. In welke situaties heeft u hier vooral last hiervan? Met andere woorden: wat lokt probleemgedragingen uit? En welke gevolgen heeft het voor u?
 3. Waarom denkt u dat een intensieve klinische behandeling nodig is?
 4. Wat is uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres?

De door uw cliënt zelf opgestelde motivatiebrief kan alleen geüpload worden op de maandagmiddag tussen 13.00 uur en uiterlijk 14.15 uur, mits de vrijdag ervoor aangegeven is dat er ruimte is voor een nieuwe aanmelding.

Inschrijfformulier IBA

Het inschrijfformulier IBA kan uw cliënt van tevoren downloaden, printen en invullen. Nadat uw cliënt het formulier heeft ingevuld, kan hij/zij het ingevulde formulier weer uploaden op de website. Indien uw cliënt geen mogelijkheid heeft om het ingevulde inschrijfformulier te downloaden via de website, dan bestaat de mogelijkheid om deze telefonisch bij het secretariaat op te vragen (0570-604500).

Let op! De vooraanmelding is pas compleet als zowel de motivatiebrief als het inschrijfformulier IBA zijn geüpload op de maandagmiddag tussen 13.00 en uiterlijk 14.15 uur, mits de vrijdag ervoor aangegeven is dat er ruimte is voor een nieuwe aanmelding.

Update vrijdag 26-02-2021; Helaas is er op dit moment geen mogelijkheid om uw vooraanmelding te doen.

Stap 3

Vervolg aanmelding door de verwijzer  

De aanmelding wordt pas in behandeling genomen als de verwijzer/ behandelaar binnen een week na de vooraanmelding, en uiterlijk op de eerstvolgende maandag het aanmeldformulier IBA heeft ingevuld en de gevraagde documenten heeft geüpload. Indien de verwijzer dit niet op tijd doet, krijgen u en uw cliënt hiervan via e-mail bericht. Bij uitblijven van de verwijzing , en vervalt zijn/haar aanmelding. Cliënt kan dan met de verwijzer overleggen en het de maand er op opnieuw proberen.

Zodra stap 1, 2 en 3 correct zijn doorlopen, wordt de aanmelding gescreend en krijgen u en uw cliënt bericht over het vervolg.

Indien er vragen en/of onduidelijkheden zijn over de werkwijze met betrekking tot de aanmelding, kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat.

Lees de achtergrondinformatie als u wilt weten waarom wij voor deze ongebruikelijke manier van aanmelden kiezen. Deze werkwijze is namelijk uit de nood geboren.

Achtergrond

Waarom geleide instroom?  

Bij IBA hebben we regelmatig te maken met zeer lange wachttijden. Lange wachttijden zijn per definitie nadelig voor cliënten. We zien als nadelig bijeffect dat in de wachttijd soms weinig meer aan behandeling gebeurt en dat verwezen wordt naar de mogelijke opname. Dat kan leiden tot verslechtering van het beeld en schroeft de verwachtingen oneigenlijk omhoog ten aanzien van onze behandeling. Bij de start van de behandeling staan cliënt en behandelaren beiden 1- 0 achter. Dit willen we anders. 

Ons doel is: de juiste zorg op het juiste moment voor de juiste persoon. Afgelopen jaar hebben we gaandeweg de volgende stappen gezet. 

 • Tijdens de poliklinische pretreatment krijgt de cliënt een goed beeld van de klinische opname en wij van de veranderbereidheid van de cliënt, waardoor we beiden beter kunnen kiezen of klinische behandeling nu passend is.
 • Scherp sturen op een opname van 9 maanden door voorafgaande aan klinische behandeling de ketenzorg op orde te hebben. Voorafgaand aan opname maken we afspraken over vervolgzorg en -wonen na opname via samenwerkingsovereenkomsten met onze partners. 
 • Agenderen van een landelijk tekort aan behandelplekken voor onze mensen bij de directie van Dimence, zorgverzekeraars en politiek.  
 • Invoeren van aanmeldstops waardoor we de lengte van de wachtlijst binnen de perken probeerden te houden. Nadeel van deze strategie was dat als we de aanmeldstop beëindigden, de wachttijd weer heel snel opliep tot onaanvaardbare lengtes en we opnieuw langdurig een aanmeldstop dienden in te stellen. Er was dus geen constante instroom, maar een instroom met pieken en dalen. Hiermee werden wij onvoorspelbaar voor onze verwijzers en cliënten en creëerden we piekbelasting voor onze behandelaren.

Vanwege de nadelen van het gebruik maken van herhaaldelijke aanmeldstops zijn we overgegaan op een ander type aanmelding, namelijk geleide instroom. Deze kent een nadeel, namelijk dat iemand anders uw cliënt voor kan zijn. Het principe is namelijk: wie het eerst komt, het eerst maalt. Echter, de nadelen zijn minder groot dan bij de eerdere werkwijze, waarbij mensen zich gedurende een paar maanden onbeperkt konden aanmelden, waarna opnieuw een lange aanmeldstop volgde. Een voordeel van onze nieuwe werkwijze is dat cliënten een actieve rol krijgen in hun eigen aanmelding. We zullen deze werkwijze blijven evalueren en staan open voor feedback.

We beseffen dat het heel teleurstellend is als u de moed heeft gehad om u aan te willen melden en vervolgens merkt dat iemand anders u voor is geweest. Mocht dit het geval zijn, dan raden we u aan om uw naam en motivatiebrief te sturen naar secretariaat-cos-kliniek@dimence.nl. Wij willen namelijk graag weten hoe groot de werkelijke vraag en nood is. Dit stelt ons in staat om – geanonimiseerd – het structurele tekort aan klinische behandelplekken als de onze onder de aandacht te brengen van beleidsmakers en zorgverzekeraars. Voor de duidelijkheid: u komt door het toesturen van uw gegevens niet alsnog op een wachtlijst. We raden u aan om ook contact met uw zorgverzekeraar op te nemen als aanmelding niet mogelijk is. Zo kunnen we samen proberen om verbetering aan te brengen in deze situatie.

Informatie voor cliënten