Langdurige Behandeling Autisme

Langdurige Behandeling Autisme, voorheen het Workhome is een specialistische klinische afdeling voor de behandeling van volwassenen met Autisme spectrum stoornis, onderdeel van de Divisie Topreferente zorg van Dimence. Het Workhome is een woon- en werkvoorziening voor volwassenen met autisme. Het Workhome is gevestigd op het terrein van Brinkgreven in Deventer. Cliënten van het Workhome hebben 24 uur per dag zorg nodig. Dit betekent dat er altijd verpleegkundig personeel op de afdeling aanwezig is. Naast autisme hebben de cliënten andere psychiatrische stoornissen zoals psychosen en gedragsstoornissen.

Behandeling en begeleiding

De begeleiders van het Workhome bieden structuur en duidelijkheid in wonen, werken en vrije tijd. Zo ontstaat een veilige omgeving waarin de bewoner zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien. De bewoner volgt een eigen woon-, werk- en vrijetijdsprogramma dat erop gericht is de zelfstandigheid te bevorderen. Onderdelen die onder andere in het programma aan de orde komen zijn:

  • Dagritme
  • Werk/activiteiten
  • Ontspanning
  • Persoonlijke verzorging
  • Huishouding
  • Sociale vaardigheden

De bewoner wordt behandeld en begeleid door een team met verschillende functies: psychiater, psycholoog, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders en vaktherapeuten. Iedere medewerker van het Workhome heeft ervaring in de autismehulpverlening. De bewoner krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen, die de geboden zorg coördineert en aanspreekpunt is voor de bewoner en de familie en eventueel andere naastbetrokkenen. De behandeling heeft tot doel het in stand houden van vaardigheden en het verminderen van psychische, lichamelijke en sociale klachten of problemen. De behandeling is gericht op het verkrijgen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. De behandeling richt zich op verschillende levensgebieden, zoals huisvesting, zelfzorg, werk, dagbesteding en het verbeteren van sociale contacten (zoals gezins- en familierelaties). Ook is er doorgaans sprake van behandeling door middel van medicatie al dan niet aangevuld met individuele of groepsgesprekken. Er wordt 24 uur per dag zorg geboden. Dit betekent dat er altijd begeleiding op de afdeling aanwezig is. Het doel van de behandeling wordt met de bewoner besproken en vastgelegd in een zorgplan. Hierin wordt omschreven welke problemen de bewoner ervaart en aan welke doelen met de begeleiders wordt gewerkt. Dit plan is het uitgangspunt voor het verloop van de hulpverlening.

Locatie

Elke bewoner heeft in het Workhome een ruime kamer met een eigen toilet en douche. Er is een gezamenlijke woonkamer en keuken.