Intensieve Behandeling Autisme

Intensieve Behandeling Autisme (IBA)

IBA is een klinische intensieve behandelafdeling voor maximaal 16 volwassenen met autisme en ernstige bijkomende problemen. De focus ligt op het verbeteren van zelfregulatievaardigheden, omgaan met autisme en het verwerken van ingrijpende ervaringen en daarnaast het ondersteunen van belangrijke personen in jouw omgeving. Onze onderliggende behandelfilosofie is Dialectische GedragsTherapie (DGT). Deze manier van werken passen we toe in een context die rekening houdt met behoeften en mogelijkheden van mensen met autisme. De opnameduur is maximaal 9,5 maand.

Waaruit bestaat de behandeling?

a. Eerste gesprek

Na aanmelding word je uitgenodigd voor een eerste gesprek. We praten over de problemen die je ervaart, wat je zou willen veranderen en of ons behandelaanbod jou daarbij zou kunnen helpen. Ook vragen we of je een passende woonplek heeft tijdens en na een eventuele klinische behandeling en of er afspraken te maken zijn met de verwijzer voor een passende vervolgbehandeling.

We hebben gemerkt dat helderheid over vervolgzorg en wonen een randvoorwaarde is voor het baat hebben bij onze behandeling. Dan doe je het ergens voor, werk je ergens naar toe en sta je er na afloop niet alleen voor.  

Als dit voldoende helder is, beslissen we of je een indicatie krijgt voor de eerste fase van onze behandeling, namelijk de pretreatment.  

Omdat we de enige kliniek zijn met een dergelijk behandelprogramma, willen we graag vanaf de start onderzoeken of dat wat we doen voor jou helpend is om zodoende voortdurend onze behandeling te verbeteren. Daarom vragen we aan iedereen met een indicatie voor pretreatment of hij of zij bereid is tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek. De meeste vragenlijsten maken overigens standaard onderdeel uit van onze behandeling, zodat jijzelf en wij daarmee inzicht krijgen in het verloop.

b. Poliklinische pretreatment (ongeveer 8 weken voorafgaand aan klinische opname)

Pretreatment is bedoeld om door middel van individuele gesprekken overeenstemming te bereiken over de behandeldoelen en uitleg te krijgen over de werkwijze en uitgangspunten van DGT. De pretreatment fase is voor jou en ons een periode om te ervaren of er wederzijds samenwerking is en of je bereid bent om ineffectief en/of destructief gedrag te veranderen. Zo ja, dan tekenen we de behandelovereenkomst en krijg je een definitieve indicatie voor klinische behandeling. De pretreatment bestaat uit:

 • zicht krijgen op wat de behandeling inhoudt
 • verkrijgen van commitment over behandeldoelen en de werkwijze (DGT)
 • goed begrijpen van het ontstaan en voortbestaan van de problemen
 • aanvullende diagnostiek via afname vragenlijsten
 • samen maken van een werkplan
 • leren kennen van voor jou belangrijke anderen
 • suïcide-risico assessment
 • maken van de dagboekkaart
 • leren kennen van de afdeling d.m.v. een rondleiding, uitleg over praktische zaken en het dagritme.

Aangeraden wordt om het volgende boek aan te schaffen: De DGT-Vaardigheden. Handleiding voor de vaardigheidstraining DGT (Marsha M. Linehan).

Je komt in deze periode gemiddeld wekelijks naar onze locatie Lorna Wing voor gesprekken met diverse betrokken behandelaren, waaronder de regiebehandelaar, individuele DGT-therapeut, procesbegeleider, trajectbegeleider en systeemtherapeut. Indien nodig of wenselijk kan een deel van de contacten ook via beeldbellen of telefonisch plaatsvinden.

c. Klinische behandeling: 9,5 maand

Er is een vaste dagelijkse structuur met daarin een afwisseling van pauzes, eetmomenten en vrije tijd. Elke doordeweekse dag kent 4 blokken (2 in de ochtend en 2 in de middag), waarin afwisselend diverse vormen van dagbesteding, sport, groepstrainingen, individuele begeleidingsgesprekken en therapieën aangeboden worden. Afhankelijk van belastbaarheid en interesse cliënt en beschikbaarheid modules/ therapie doorgaans 2 tot 3 blokken zijn gevuld.

De kern van de klinische behandeling bestaat uit DGT. Het primaire doel is het verwerven van meer controle op denken, voelen en doen, waardoor u meer stabiliteit in uw leven kan brengen. Het leren van nieuwe vaardigheden heeft als doel dat je op een meer constructieve en effectieve manier leert omgaan met je problemen. Vaste behandelonderdelen die hieraan bijdragen zijn: individuele DGT, DGT-vaardigheidstraining, consultatie en PMT-vaardigheidstraining (PsychoMotore Therapie). Zie voor meer details: meer weten over Intensieve Behandeling Autisme.

Daarnaast merken we dat het voor veel cliënten belangrijk is dat zij beter gaan begrijpen hoe autisme bij hen werkt, wat het voor hen betekent en hoe zij en hun omgeving beter met de gevolgen ervan kunnen omgaan. Programmaonderdelen die ingezet kunnen worden zijn: psycho-educatie, Brainblocks, autisme toolkit en diverse trainingen.

In de loop van het leven zijn vaak bijkomende problemen ontstaan, waarvoor aanvullende therapieën op indicatie ingezet kunnen worden, zoals verwerkingsgerichte psychotherapie, EMDR, COMET, systeemtherapie, farmacotherapie, muziektherapie, PMT. Ook zijn aanvullende modules of trainingen op indicatie mogelijk, bijv. gericht op slaap, zelfzorg of verslaving. Met elke cliënt wordt een signaleringsplan gemaakt of geactualiseerd en een crisiskaart gemaakt.

Halverwege de klinische behandeling vindt standaard een evaluatie plaats met jou, betrokken behandelaren en met voor jou belangrijke anderen. Tussentijds doen we dit waar nodig. Ons uitgangspunt daarbij is dat we niet over jou praten, maar met jou. In samenwerking met uw verwijzer en naastbetrokkenen onderzoeken we wat betekenis en perspectief geeft op langere termijn (qua wonen, dagbesteding/ sociale contacten). Tijdens netwerkbijeenkomsten kun je jouw naastbetrokkenen informeren over de inhoud van je behandeling. Tijdens weekendverlof kun je oefenen met wat je bij ons leert in jouw eigen omgeving. In het weekend is er telefonisch contact met ons.

d. Poliklinisch na-traject

Het na-traject bestaat uit;

 • maximaal 8 sessies individuele DGT gedurende de eerste 3 maanden na opname. Deze gesprekken kunnen (deels) in het teken staan van overdracht van de behandeling aan de behandelaren/ begeleiders in uw eigen omgeving en generalisatie van vaardigheden.
 • maximaal 4 boostersessies (maandelijks) waarvan de laatste sessie ongeveer 4 maanden na afloop van de klinische opname is. Tijdens de boostersessies worden situaties besproken waar je in jouw eigen omgeving tegen aanloopt en wat je effectiever wilt hanteren met behulp van DGT-vaardigheden.

Na het volgen van het na-traject (totale duur vier maanden), dat bestaat uit onderstaande onderdelen wordt de behandeling beëindigd, daarna hebben ex behandelaren en clienten geen contact meer. 

Meer weten over Intensieve Behandeling Autisme

IBA is een klinische intensieve behandelafdeling voor normaal begaafde volwassenen met autisme en ernstige bijkomende problemen. Naast het autisme zijn veel voorkomende problemen; angst- en stemmingsklachten, dwangklachten, eetproblemen, lichamelijke uitvalsverschijnselen, gedachtes aan de dood, zelfbeschadiging en/of middelengebruik. Sommige van deze klachten zijn een gevolg van langdurige overvraging en het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen. Andere gedragingen kunnen een vorm zijn van inadequate zelfregulatie en/of een manier op grip te houden in een interactie met anderen. De insteek van onze behandeling is gericht op het doorbreken van juist die problemen en/of interactionele patronen, waardoor jouw ontwikkeling in een impasse terecht is gekomen. We geloven dat het overnemen van de regie (via dwingen of voortdurend zorgen) op langere termijn jouw autonomie ondermijnt. Goede en gelijkwaardige samenwerking met jou en jouw omgeving vinden we daarom van groot belang. Cruciaal is ook dat er voor start van de opname al een concreet perspectief is voor een passende vervolgplek voor wonen, behandeling en begeleiding na opname, zodat we gericht daar naar toe kunnen werken.  

Focus bij IBA ligt op het omgaan met autisme en het beter begrijpen van jezelf in relatie tot je omgeving, het verbeteren van zelfregulatie, het verwerken van ingrijpende ervaringen en daarnaast het ondersteunen van het sociaal en professioneel netwerk, zodat jij en jouw omgeving met elkaar verder kunnen.

We behandelen eerder genoemde bijkomende problemen, mits ze niet zodanig op de voorgrond staan dat ze om gespecialiseerde behandeling vragen. Soms werken we daarin samen met gespecialiseerde ketenpartners. Bovenregionale opnames zijn mogelijk.

DGT-Behandelonderdelen 

Individuele DGT

De individuele DGT vindt wekelijks plaats gedurende de hele opname, uitgezonderd bij ziekte en vakantie. Iedere individuele sessie wordt begonnen met een mindfulness oefening. In iedere sessie wordt uitgegaan van de ingevulde dagboekkaarten, waarbij de volgorde van de gespreksthema’s vastligt:  

 • Suïcidaal en zelfdestructief gedrag 
 • Therapie verstorend gedrag 
 • Kwaliteit van leven verstorend gedrag 
 • Generalisatie van de vaardigheden geleerd in de training 

In de individuele therapie zal de individuele therapeut je helpen het in de vaardigheidstraining geleerde nieuwe gedrag uit te breiden naar het dagelijkse leven. Het verwerven van stabiliteit heeft dermate grote prioriteit dat het verwerken van niet-actuele problemen geen deel uitmaakt van de individuele gesprekken.  

DGT-vaardigheidstraining

De DGT-vaardigheidstraining vindt wekelijks plaats en bestaat uit een huiswerkbespreking en een theoretisch deel. Halverwege de klinische behandeling wordt de training herhaald. De vaardigheidstraining wordt aangeboden in groepsverband en bestaat uit maximaal 6 cliënten en 2 trainers. In de vaardigheidstraining wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s:  

 • Mindfulness
 • Intermenselijke effectiviteit 
 • Emotieregulatie vaardigheden 
 • Frustratietolerantie vaardigheden  

Aan de vaardigheidstraining zijn huiswerkopdrachten verbonden, die in tussenliggende week worden uitgevoerd en in de vaardigheidstraining worden besproken. Gemiste bijeenkomsten dienen ingehaald te worden door de video-opnamen te bekijken die standaard van iedere trainingsbijeenkomst gemaakt worden. 

PMT-vaardigheidstraining

De PMT-vaardigheidstraining vindt wekelijks plaats. De vaardigheidstraining wordt in groepsverband aangeboden en bestaat doorgaans uit maximaal 6 cliënten en 2 trainers, waarvan 1 psychomotore therapeut. In de PMT-vaardigheidstraining worden dezelfde vaardigheden geoefend als in de reguliere vaardigheidstraining, maar dan op een lichaamsgerichte manier.  

Consultatie  

De individuele therapeut en de overige DGT-teamleden bieden naast reguliere dagelijkse begeleiding coaching in het leren toepassen van DGT-vaardigheden bij hoogoplopende spanningen met als doel het voorkomen van ernstige probleemgedragingen. Dit gesprek duurt maximaal 10 minuten en dient primair om u te coachen vaardigheden in te zetten. U kan wanneer er sprake is van een naderende crisis vragen om coaching, waarna een afspraak wordt gepland en deze geboden wordt. De individueel therapeut maakt hierover eigen afspraken met u.

Netwerkavonden 

Tijdens de klinische opname vinden er enkele netwerkbijeenkomsten plaats - georganiseerd door cliënten met ondersteuning vanuit DGT-teamleden - voor hun familieleden, vrienden en externe begeleiders en/of behandelaren. Doel is om het netwerk inzicht te geven in wat autisme en DGT voor jou betekenen en ervaringen hiermee te delen. 

Poliklinisch na-traject 

Het na-traject bestaat uit;

 • maximaal 8 sessies individuele DGT gedurende de eerste 3 maanden na opname. Deze gesprekken kunnen (deels) in het teken staan van overdracht van de behandeling aan de behandelaren/ begeleiders in uw eigen omgeving en generalisatie van vaardigheden.
 • maximaal 4 boostersessies (maandelijks) waarvan de laatste sessie ongeveer 4 maanden na afloop van de klinische opname is. Tijdens de boostersessies worden situaties besproken waar je in jouw eigen omgeving tegen aanloopt en wat je effectiever wilt hanteren met behulp van DGT-vaardigheden.

Na het volgen van het na-traject (totale duur vier maanden), dat bestaat uit onderstaande onderdelen wordt de behandeling beëindigd, daarna hebben ex behandelaren en clienten geen contact meer. 

Locatie

Intensieve Behandeling Autisme is gevestigd in het gebouw Lorna Wing, op het terrein Brinkgreven, Nico Bolkesteinlaan 1 in Deventer. Cliënten hebben een eigen slaapkamer, douche en toilet. Er is plek voor maximaal 16 volwassenen, verdeeld over 2 vleugels: de C en D-gang.

Aanmelden

Update vrijdag 24 mei 2024: Helaas is er op dit moment geen mogelijkheid om uw vooraanmelding te doen. 

De werkwijze is als volgt:

Wij hanteren een geleide instroom, waarbij we op basis van de verwachte uitstroom van cliënten maandelijks beslissen of een nieuwe potentiële cliënt zich kan aanmelden. We streven er naar dat uiterlijk 3 à 4 maanden na aanmelding – in geval van een positieve indicatie - de poliklinische pretreatment start die ongeveer 8 à 12 weken duurt. Indien we overeenstemming bereiken over de behandeling, wordt de pretreatment opgevolgd door de klinische behandeling van 9 maanden.    

Op elke vierde vrijdagmiddag van de maand melden wij op de website of er ruimte is voor een of meerdere aanmeldingen op de maandag erop. Als dit niet het geval is, kijk je over 1 maand weer. 

Jouw aanmelding wordt pas in behandeling genomen als jouw verwijzer/ behandelaar binnen een week na jouw vooraanmelding, en uiterlijk op de eerstvolgende maandag het aanmeldformulier IBA heeft ingevuld en de gevraagde documenten heeft geüpload. Indien de verwijzer dit niet op tijd doet, krijg je hiervan via e-mail bericht, en vervalt je aanmelding. Overleg met je verwijzer en probeer het de keer erna opnieuw.

Concreet vragen we van jou als cliënt het volgende te doen:

Stap 1

Op de vierde vrijdagmiddag kijk je op de site of er een mogelijkheid is voor een nieuwe aanmelding op de eerstvolgende maandagmiddag om 13.00 uur. Indien dit niet zo is, kijk dan volgende maand weer. Indien aanmelding mogelijk is, ga door naar stap 2.  

Stap 2

Vooraanmelding door cliënt

Als cliënt ben je als eerste aan zet door een vooraanmelding te doen via de website op maandagmiddag om 13.00 uur. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Zodra het maximum aantal vooraanmeldingen is bereikt; is het niet meer mogelijk om uw vooraanmelding te uploaden.

Je dient de volgende ingevulde formulieren aan te leveren:

 • Motivatiebrief
 • Inschrijfformulier IBA

Motivatiebrief

De motivatiebrief; kun je van tevoren voorbereiden door te overleggen met je verwijzer of een naaste en alvast een word-, of pdf-document op te stellen met antwoord op onderstaande vragen:

 1. Heb je een diagnose autisme? Indien nee, dan is behandeling bij IBA niet mogelijk. Indien ja, ga door naar vraag 2.
 2. Staat jouw verwijzer/ behandelaar achter jouw vooraanmelding en is hij of zij bereid binnen een week het aanmeldformulier IBA in te vullen en de gevraagde relevante voorinformatie te uploaden?

Indien nee, overleg eerst met je verwijzer/ behandelaar.

Indien ja, ga door naar vraag 3.

3. welk problematisch gedrag (eigen gevoelens/gedachten/gedragingen die jouw leven in de war sturen) wil je veranderen? Waarom wil je dit probleemgedrag veranderen?
4. In welke situaties heb je hier vooral last van? Met andere woorden, wat lokt problematisch gedrag uit? En wat zijn de gevolgen hiervan?
5. Waarom heeft volgens jou eerdere behandeling onvoldoende geholpen?
6. Waarom denk je dat een intensieve klinische behandeling nodig is?
7. Wat hoop je dat de effecten zullen zijn op jouw functioneren in het dagelijks leven?
8. Hoe waarschijnlijk acht je het dat je door de behandeling zult veranderen?
9. Wat is je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres? 
10. Wat zijn sterke kanten en/of krachtbronnen die jou kunnen helpen?

De door jou zelf opgestelde motivatiebrief kan alleen geüpload worden op de maandagmiddag om 13:00 uur, mits de vrijdag ervoor aangegeven is dat er ruimte is voor een nieuwe aanmelding.

Inschrijfformulier IBA

Het inschrijfformulier IBA kun je van tevoren hier downloaden, printen en invullen. Nadat je het formulier heeft ingevuld, kun je het ingevulde formulier weer uploaden op de website. Indien je geen mogelijkheid hebt om het ingevulde inschrijfformulier te downloaden via de website, dan bestaat de mogelijkheid om deze telefonisch bij het secretariaat op te vragen (0570-604500).

Let op! De vooraanmelding is pas compleet als zowel de motivatiebrief als het inschrijfformulier IBA zijn geüpload op de maandagmiddag om 13:00 uur, mits er ruimte is voor een nieuwe aanmelding.

Klik hier om het inschrijfformulier en de motivatiebrief te uploaden.

Stap 3

Vervolg aanmelding door de verwijzer  

De aanmelding wordt pas in behandeling genomen als jouw verwijzer/ behandelaar binnen een week na jouw vooraanmelding, en uiterlijk op de eerstvolgende maandag het aanmeldformulier IBA heeft ingevuld en de gevraagde documenten heeft geüpload. Indien de verwijzer dit niet op tijd doet, krijgen jij en jouw verwijzer hiervan via e-mail bericht. Bij uitblijven van de verwijzing, en vervalt zijn/haar aanmelding. Je kunt dan met je verwijzer overleggen en het de maand er op opnieuw proberen.

Zodra stap 1, 2 en 3 correct zijn doorlopen, wordt de aanmelding gescreend en krijgen jij en jouw verwijzer bericht over het vervolg.

Indien er vragen en/of onduidelijkheden zijn over de werkwijze met betrekking tot de aanmelding, kun je telefonisch contact opnemen met het secretariaat.

Lees de achtergrondinformatie als je wilt weten waarom wij voor deze ongebruikelijke manier van aanmelden kiezen. Deze werkwijze is namelijk uit de nood geboren.

Achtergrond

Waarom geleide instroom?

Bij IBA hebben we regelmatig te maken met zeer lange wachttijden. Lange wachttijden zijn per definitie nadelig voor cliënten. We zien als nadelig bijeffect dat in de wachttijd soms weinig meer aan behandeling gebeurt en dat verwezen wordt naar de mogelijke opname. Dat kan leiden tot verslechtering van het beeld en schroeft de verwachtingen oneigenlijk omhoog ten aanzien van onze behandeling. Bij de start van de behandeling staan cliënt en behandelaren beiden 1- 0 achter. * Aanmeldstops werden ingevoerd waardoor we de lengte van de wachtlijst binnen de perken probeerden te houden. Nadeel van deze strategie was dat als we de aanmeldstop beëindigden, de wachttijd weer heel snel opliep tot onaanvaardbare lengtes en we opnieuw langdurig een aanmeldstop dienden in te stellen. Er was dus geen constante instroom, maar een instroom met pieken en dalen. Hiermee werden wij onvoorspelbaar voor onze verwijzers en cliënten en creëerden we piekbelasting voor onze behandelaren. Dit willen we anders.

Ons doel is: de juiste zorg op het juiste moment voor de juiste persoon. Afgelopen jaar hebben we gaandeweg de volgende stappen gezet.

* Tijdens de poliklinische pretreatment krijgt de cliënt een goed beeld van de klinische opname en wij van de veranderbereidheid van de cliënt, waardoor we beiden beter kunnen kiezen of klinische behandeling nu passend is.

* Scherp sturen op een opname van 9 maanden door voorafgaande aan klinische behandeling de ketenzorg op orde te hebben. Voorafgaand aan opname maken we afspraken over vervolgzorg en -wonen na opname via samenwerkingsovereenkomsten met onze partners.

* Agenderen van een landelijk tekort aan behandelplekken voor onze mensen bij de directie van Dimence, zorgverzekeraars en politiek.

Vanwege de nadelen van het gebruik maken van herhaaldelijke aanmeldstops zijn we overgegaan op een ander type aanmelding, namelijk geleide instroom. Deze kent een nadeel, namelijk dat iemand anders uw cliënt voor kan zijn. Het principe is namelijk: wie het eerst komt, het eerst maalt. Echter, de nadelen zijn minder groot dan bij de eerdere werkwijze, waarbij mensen zich gedurende een paar maanden onbeperkt konden aanmelden, waarna opnieuw een lange aanmeldstop volgde. Een voordeel van onze nieuwe werkwijze is dat cliënten een actieve rol krijgen in hun eigen aanmelding. We zullen deze werkwijze blijven evalueren en staan open voor feedback.

We beseffen dat het heel teleurstellend is als je de moed heeft gehad om je aan te willen melden en vervolgens merkt dat iemand anders je voor is geweest. Mocht dit het geval zijn, dan raden we je aan om je naam en motivatiebrief te sturen naar secretariaat-scos-kliniek@dimence.nl. Wij willen namelijk graag weten hoe groot de werkelijke vraag en nood is. Dit stelt ons in staat om – geanonimiseerd – het structurele tekort aan klinische behandelplekken als de onze onder de aandacht te brengen van beleidsmakers en zorgverzekeraars. Voor de duidelijkheid: je komt door het toesturen van jouw gegevens niet alsnog op een wachtlijst. We raden je aan om ook contact met jouw zorgverzekeraar op te nemen als aanmelding niet mogelijk is. Zo kunnen we samen proberen om verbetering aan te brengen in deze situatie.