Intensieve Behandeling Autisme

Intensieve Behandeling Autisme (IBA)

IBA is een klinische intensieve behandelafdeling met een besloten karakter voor maximaal 16 volwassenen met autisme en ernstige bijkomende problemen. De focus ligt op het verbeteren van zelfregulatievaardigheden, omgaan met autisme en het verwerken van ingrijpende ervaringen en daarnaast het ondersteunen van belangrijke personen in uw omgeving. Onze onderliggende behandelfilosofie is Dialectische GedragsTherapie (DGT). Deze manier van werken passen we toe in een context die rekening houdt met behoeften en mogelijkheden van mensen met autisme. De opnameduur is maximaal 9 maanden.

Waaruit bestaat de behandeling?

a. Eerste gesprek

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek. We praten over de problemen die u ervaart, wat u zou willen veranderen en of ons behandelaanbod u daarbij zou kunnen helpen. Ook vragen we of u een passende woonplek heeft tijdens en na een eventuele klinische behandeling en of er afspraken te maken zijn met de verwijzer voor een passende vervolgbehandeling.

We hebben gemerkt dat helderheid over vervolgzorg en wonen een randvoorwaarde is voor het baat hebben bij onze behandeling. Dan doe je het ergens voor, werk je ergens naar toe en sta je er na afloop niet alleen voor.  

Als dit voldoende helder is, beslissen we of u een indicatie krijgt voor de eerste fase van onze behandeling, namelijk de pretreatment.  

Omdat we de enige kliniek zijn met een dergelijk behandelprogramma, willen we graag vanaf de start onderzoeken of dat wat we doen voor u helpend is om zodoende voortdurend onze behandeling te verbeteren. Daarom vragen we aan iedereen met een indicatie voor pretreatment of hij of zij bereid is tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek. De meeste vragenlijsten maken overigens standaard onderdeel uit van onze behandeling, omdat u en wij daardoor inzicht krijgen in het verloop.

b. Poliklinische pretreatment (8 à 12 weken voorafgaand aan klinische opname)

Pretreatment is bedoeld om door middel van individuele gesprekken overeenstemming te bereiken over de behandeldoelen en uitleg te krijgen over de werkwijze en uitgangspunten van DGT. De pretreatment fase is voor u en ons een periode om te ervaren of er wederzijds samenwerking is en of u bereid bent om ineffectief en/of destructief gedrag te veranderen. Zo ja, dan tekenen we de behandelovereenkomst en krijgt u een definitieve indicatie voor klinische behandeling. De pretreatment bestaat uit:

 • zicht krijgen op wat de behandeling inhoudt
 • verkrijgen van commitment over behandeldoelen en de werkwijze (DGT)
 • goed begrijpen van het ontstaan en voortbestaan van de problemen
 • aanvullende diagnostiek via afname vragenlijsten
 • samen maken van een werkplan
 • leren kennen van voor u belangrijke anderen
 • suïcide-risico assessment
 • maken van de dagboekkaart
 • leren kennen van de afdeling d.m.v. een rondleiding, uitleg over praktische zaken en het dagritme.

Aangeraden wordt om het volgende boek aan te schaffen: De DGT-Vaardigheden. Handleiding voor de vaardigheidstraining DGT (Marsha M. Linehan).

U komt in deze periode gemiddeld wekelijks naar onze locatie Lorna Wing voor gesprekken met diverse betrokken behandelaren, waaronder de regiebehandelaar, individuele DGT-therapeut, procesbegeleider, trajectbegeleider en systeemtherapeut. Indien nodig of wenselijk kan een deel van de contacten ook via beeldbellen of telefonisch plaatsvinden.

c. Klinische behandeling: 9 maanden

Er is een vaste dagelijkse structuur met daarin een afwisseling van pauzes, eetmomenten en vrije tijd. Elke doordeweekse dag kent 4 blokken (2 in de ochtend en 2 in de middag), waarin afwisselend diverse vormen van dagbesteding, sport, groepstrainingen, individuele begeleidingsgesprekken en therapieën aangeboden worden.

De kern van de klinische behandeling bestaat uit DGT. Het primaire doel is het verwerven van meer controle op denken, voelen en doen, waardoor u meer stabiliteit in uw leven kan brengen. Het leren van nieuwe vaardigheden heeft als doel dat u op een meer constructieve en effectieve manier leert omgaan met uw problemen. Vaste behandelonderdelen die hieraan bijdragen zijn: individuele DGT, DGT-vaardigheidstraining, consultatie en PMT-vaardigheidstraining (PsychoMotore Therapie). Zie voor meer details: meer weten over Intensieve Behandeling Autisme

Daarnaast merken we dat het voor veel cliënten belangrijk is dat zij beter gaan begrijpen hoe autisme bij hen werkt, wat het voor hen betekent en hoe zij en hun omgeving beter met de gevolgen ervan kunnen omgaan. Programmaonderdelen die ingezet kunnen worden zijn: psycho-educatie, Brainblocks, autisme toolkit en diverse trainingen.

In de loop van het leven zijn vaak bijkomende problemen ontstaan, waarvoor aanvullende therapieën op indicatie ingezet kunnen worden, zoals verwerkingsgerichte psychotherapie, EMDR, , COMET, systeemtherapie, farmacotherapie, muziektherapie, PMT. Ook zijn aanvullende modules of trainingen op indicatie mogelijk, bijv. gericht op slaap, zelfzorg of verslaving. Met elke cliënt wordt een signaleringsplan gemaakt of geactualiseerd en een crisiskaart gemaakt.akt.

Halverwege de klinische behandeling vindt standaard een evaluatie plaats met u, betrokken behandelaren en met voor u belangrijke anderen. Tussentijds doen we dit waar nodig. Ons uitgangspunt daarbij is dat we niet over u praten, maar met u. In samenwerking met uw verwijzer en naastbetrokkenen onderzoeken we wat betekenis en perspectief geeft op langere termijn (qua wonen, dagbesteding/ sociale contacten). Tijdens netwerkbijeenkomsten kunt u uw naastbetrokkenen informeren over de inhoud van uw behandeling. Tijdens weekendverlof kunt u oefenen met wat u bij ons leert in uw eigen omgeving. In het weekend is er telefonisch contact met ons.

d. Poliklinisch follow-up traject

Het follow-up traject bestaat uit:

 • In ontwikkeling: 4 weken ambulante ondersteuning, waaronder een aantal ambulante gesprekken die in het teken staan van overdracht van de behandeling aan de behandelaren/ begeleiders in uw eigen omgeving en generalisatie van vaardigheden. 
 • Vervolgens is er 8 weken geen contact.

Na deze 8 weken dat er geen contact is, zijn er 4 boostersessies DGT, verspreid over een periode van 8 weken. Hierin worden situaties besproken waar u in uw eigen omgeving tegen aanloopt en welke u effectiever wilt hanteren met behulp van DGT-vaardigheden. 

Meer weten over Intensieve Behandeling Autisme

IBA is een klinische intensieve behandelafdeling met een besloten karakter voor normaal begaafde volwassenen met autisme en ernstige bijkomende problemen. Naast het autisme zijn veel voorkomende problemen; angst- en stemmingsklachten, dwangklachten, eetproblemen, lichamelijke uitvalsverschijnselen, gedachtes aan de dood, zelfbeschadiging en/of middelengebruik. Sommige van deze klachten zijn een gevolg van langdurige overvraging en het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen. Andere gedragingen kunnen een vorm zijn van inadequate zelfregulatie en/of een manier op grip te houden in een interactie met anderen. De insteek van onze behandeling is gericht op het doorbreken van juist die problemen en/of interactionele patronen, waardoor uw ontwikkeling in een impasse terecht is gekomen. We geloven dat het overnemen van de regie van u (via dwingen of voortdurend zorgen) op langere termijn uw autonomie ondermijnt. We behandelen daarom separeervrij. Er is enkel een Psychiatrische Intensive Care Unit (PICU), waar cliënten die ontregeld of ernstig overprikkeld zijn tijdelijk kunnen verblijven met extra ondersteuning. De ruimte is van binnen uit open te doen. Goede en gelijkwaardige samenwerking met u en uw omgeving vinden we daarom van groot belang. Cruciaal is ook dat er voor start van de opname al een concreet perspectief is voor een passende vervolgplek voor wonen, behandeling en begeleiding na opname, zodat we gericht daar naar toe kunnen werken.  

Focus bij IBA ligt op het omgaan met autisme en het beter begrijpen van uzelf in relatie tot uw omgeving, het verbeteren van zelfregulatie, het verwerken van ingrijpende ervaringen en daarnaast het ondersteunen van het sociaal en professioneel netwerk, zodat u en uw omgeving met elkaar verder kunnen.

We behandelen eerder genoemde bijkomende problemen, mits ze niet zodanig op de voorgrond staan dat ze om gespecialiseerde behandeling vragen. Soms werken we daarin samen met gespecialiseerde ketenpartners. Zie verder de contra-indicaties klinische behandeling (link toevoegen). Bovenregionale opnames zijn mogelijk.

DGT-Behandelonderdelen 

Individuele DGT

De individuele DGT vindt wekelijks plaats gedurende de hele opname, uitgezonderd bij ziekte en vakantie. Iedere individuele sessie wordt begonnen met een mindfulness oefening. In iedere sessie wordt uitgegaan van de ingevulde dagboekkaarten, waarbij de volgorde van de gespreksthema’s vastligt:  

 • Suïcidaal en zelfdestructief gedrag 
 • Therapie verstorend gedrag 
 • Kwaliteit van leven verstorend gedrag 
 • Generalisatie van de vaardigheden geleerd in de training 

In de individuele therapie zal de individuele therapeut u helpen het in de vaardigheidstraining geleerde nieuwe gedrag uit te breiden naar het dagelijkse leven. Het verwerven van stabiliteit heeft dermate grote prioriteit dat het verwerken van niet-actuele problemen geen deel uitmaakt van de individuele gesprekken.  

DGT-vaardigheidstraining

De DGT-vaardigheidstraining vindt wekelijks plaats en bestaat uit een huiswerkbespreking en een theoretisch deel. Halverwege de klinische behandeling wordt de training herhaald. De vaardigheidstraining wordt aangeboden in groepsverband en bestaat uit maximaal 6 cliënten en 2 trainers. In de vaardigheidstraining wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s:  

 • Mindfulness
 • Intermenselijke effectiviteit 
 • Emotieregulatie vaardigheden 
 • Frustratietolerantie vaardigheden  

Aan de vaardigheidstraining zijn huiswerkopdrachten verbonden, die in tussenliggende week worden uitgevoerd en in de vaardigheidstraining worden besproken. Gemiste bijeenkomsten dienen ingehaald te worden door de video-opnamen te bekijken die standaard van iedere trainingsbijeenkomst gemaakt worden. 

PMT-vaardigheidstraining

De PMT-vaardigheidstraining vindt wekelijks plaats. De vaardigheidstraining wordt in groepsverband aangeboden en bestaat doorgaans uit maximaal 6 cliënten en 2 trainers, waarvan 1 psychomotore therapeut. In de PMT-vaardigheidstraining worden dezelfde vaardigheden geoefend als in de reguliere vaardigheidstraining, maar dan op een lichaamsgerichte manier.  

Consultatie  

De individuele therapeut en de overige DGT-teamleden bieden naast reguliere dagelijkse begeleiding coaching in het leren toepassen van DGT-vaardigheden bij hoogoplopende spanningen met als doel het voorkomen van ernstige probleemgedragingen. Dit gesprek duurt maximaal 10 minuten en dient primair om u te coachen vaardigheden in te zetten. U kan wanneer er sprake is van een naderende crisis vragen om coaching, waarna een afspraak wordt gepland en deze geboden wordt. De individueel therapeut maakt hierover eigen afspraken met u.

Netwerkavonden (in ontwikkeling)

Tijdens de klinische opname vinden er enkele netwerkbijeenkomsten plaats - georganiseerd door cliënten met ondersteuning vanuit DGT-teamleden - voor hun familieleden, vrienden en externe begeleiders en/of behandelaren. Doel is om het netwerk inzicht te geven in wat autisme en DGT voor u betekenen en ervaringen hiermee te delen. 

Follow-up traject

In ontwikkeling: 4 weken ambulante ondersteuning, waaronder een aantal ambulante gesprekken die in het teken staan van overdracht van de behandeling aan de behandelaren/ begeleiders in de eigen omgeving en generalisatie van vaardigheden.

Vervolgens is er 8 weken geen contact met uw cliënt.

Na deze 8 weken dat er geen contact is, zijn er 4 boostersessies DGT, verspreid over een periode van 8 weken. Hierin worden situaties besproken waar uw cliënt in de eigen omgeving tegen aanloopt en welke hij of zij effectiever wilt hanteren met behulp van DGT-vaardigheden. 

Locatie

Intensieve Behandeling Autisme is gevestigd in het gebouw Lorna Wing, op het terrein Brinkgreven, Nico Bolkesteinlaan 1 in Deventer. Cliënten hebben een eigen slaapkamer, douche en toilet. Er is plek voor maximaal 16 volwassenen, verdeeld over 2 vleugels: de C en D-gang.

Aanmelden

Let op: Op 13-07-2020 zijn we gestart met een nieuwe wijze van aanmeldingen voor de afdeling Intensieve Behandeling Autisme (IBA), die past bij de behandelfilosofie en afwijkt van die van de andere afdelingen van het SCOS.

De werkwijze is als volgt:

Wij hanteren een geleide instroom, waarbij we op basis van de verwachte uitstroom van cliënten maandelijks beslissen of een nieuwe potentiële cliënt zich kan aanmelden. We streven er naar dat uiterlijk 3 à 4 maanden na aanmelding – in geval van een positieve indicatie - de poliklinische pretreatment start die ongeveer8 à 12 weken duurt. Indien we overeenstemming bereiken over de behandeling, wordt de pretreatment opgevolgd door de klinische behandeling van 9 maanden.    

Op elke vierde vrijdagmiddag van de maand melden wij op de website of er ruimte is voor een of meerdere aanmeldingen op de maandag erop. Als dit niet het geval is, kijkt u dan over 1 maand weer. Zo ja, dan is er op de eerstvolgende maandag vanaf 13.00 uur tot maximaal 14.15 uur de mogelijkheid voor u als cliënt om een vooraanmelding te doen. Wij zetten het formulier standaard klaar om 13.00 uur. Echter vanwege het eenmalig per uur verversen van de website kan het voorkomen dat het formulier pas later voor u zichtbaar wordt. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Zodra het maximum aantal vooraanmeldingen is bereikt, melden we op de website dat er deze maand geen vooraanmelding meer mogelijk is.

Uw aanmelding wordt pas in behandeling genomen als uw verwijzer/ behandelaar binnen een week na uw vooraanmelding, en uiterlijk op de eerstvolgende maandag het aanmeldformulier IBA heeft ingevuld en de gevraagde documenten heeft geüpload. Indien de verwijzer dit niet op tijd doet, krijgt u hiervan via e-mail bericht, en vervalt uw aanmelding. Overleg met uw verwijzer en probeer het de keer er op opnieuw.

Concreet vragen we van u als cliënt het volgende te doen:

Stap 1

Op vrijdagmiddag kijkt u op de site of er een mogelijkheid is voor een nieuwe aanmelding op de eerstvolgende maandagmiddag vanaf 13.00 uur. Indien dit niet zo is, kijkt u dan volgende maand weer. Indien aanmelding mogelijk is, ga door naar stap 2.  

Stap 2

Vooraanmelding door cliënt

Als cliënt bent u als eerste aan zet door een vooraanmelding te doen via de website op maandagmiddag vanaf ongeveer 13.00 uur tot maximaal 14.15 uur.

U dient de volgende ingevulde formulieren aan te leveren:

 • Motivatiebrief
 • Inschrijfformulier IBA

Motivatiebrief

De motivatiebrief; kunt u van tevoren voorbereiden door te overleggen met uw verwijzer of een naaste en alvast een word-, of pdf-document op te stellen met antwoord op onderstaande vragen:

 1. Heeft u een diagnose autisme? Indien nee, dan is behandeling bij IBA niet mogelijk. Indien ja, ga door naar vraag 2.
 2. Staat uw verwijzer/ behandelaar achter uw vooraanmelding en is hij of zij bereid binnen een week het aanmeldformulier IBA in te vullen en de gevraagde relevante voorinformatie te uploaden?

Indien nee, overleg eerst met uw verwijzer/ behandelaar.

Indien ja, ga door naar vraag c.

 1. Welke probleemgedragingen (eigen gevoelens/ gedachten/ gedragingen die uw leven in de war sturen) wilt u veranderen en waarom?
 2. In welke situaties heeft u hier vooral last hiervan? Met andere woorden: wat lokt probleemgedragingen uit? En welke gevolgen heeft het voor u?
 3. Waarom denkt u dat een intensieve klinische behandeling nodig is?
 4. Wat is uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres?

De door u zelf opgestelde motivatiebrief kan alleen geüpload worden op de maandagmiddag tussen 13.00 uur en uiterlijk 14150 uur, mits de vrijdag ervoor aangegeven is dat er ruimte is voor een nieuwe aanmelding.

Inschrijfformulier IBA

Het inschrijfformulier IBA kunt u van tevoren hier downloaden, printen en invullen. Nadat u het formulier heeft ingevuld, kunt u het ingevulde formulier weer uploaden op de website. Indien u geen mogelijkheid heeft om het ingevulde inschrijfformulier te downloaden via de website, dan bestaat de mogelijkheid om deze telefonisch bij het secretariaat op te vragen (0570-604500).

Let op! De vooraanmelding is pas compleet als zowel de motivatiebrief als het inschrijfformulier IBA zijn geüpload op de maandagmiddag tussen 13.00 en uiterlijk 14.15 uur, mits er ruimte is voor een nieuwe aanmelding.

Update vrijdag 23-10-2020; 

Helaas is er op dit moment geen mogelijkheid om uw vooraanmelding te doen. 

NB. Het is tot en met januari 2021 niet mogelijk om aan te melden voor een behandeling bij IBA vanwege oplopende wachttijden. In januari 2021 zullen we opnieuw een bericht op de site plaatsen met een update over de aanmeldmogelijkheden rond die tijd.

 

Klik hier om het inschrijfformulier en de motivatiebrief te uploaden.

Stap 3

Vervolg aanmelding door de verwijzer  

De aanmelding wordt pas in behandeling genomen als uw verwijzer/ behandelaar binnen een week na uw vooraanmelding, en uiterlijk op de eerstvolgende maandag het aanmeldformulier IBA heeft ingevuld en de gevraagde documenten heeft geüpload. Indien de verwijzer dit niet op tijd doet, krijgen u en uw verwijzer hiervan via e-mail bericht. Bij uitblijven van de verwijzing, en vervalt zijn/haar aanmelding. U kan dan met uw verwijzer overleggen en het de maand er op opnieuw proberen.

Zodra stap 1, 2 en 3 correct zijn doorlopen, wordt de aanmelding gescreend en krijgen u en uw verwijzer bericht over het vervolg.

Indien er vragen en/of onduidelijkheden zijn over de werkwijze met betrekking tot de aanmelding, kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat.

Lees de achtergrondinformatie als u wilt weten waarom wij voor deze manier van aanmelden kiezen.

Achtergrond

Waarom geleide instroom?  

Bij IBA hebben we regelmatig te maken met zeer lange wachttijden. Lange wachttijden zijn per definitie nadelig voor cliënten. We zien als nadelig bijeffect dat in de wachttijd soms weinig meer aan behandeling gebeurt en dat verwezen wordt naar de mogelijke opname. Dat kan leiden tot verslechtering van het beeld en schroeft de verwachtingen oneigenlijk omhoog ten aanzien van onze behandeling. Bij de start van de behandeling staan cliënt en behandelaren beiden 1- 0 achter. Dit willen we anders. 

Ons doel is: de juiste zorg op het juiste moment voor de juiste persoon. Afgelopen jaar hebben we gaandeweg de volgende stappen gezet. 

 • Tijdens de poliklinische pretreatment krijgt de cliënt een goed beeld van de klinische opname en wij van de veranderbereidheid van de cliënt, waardoor we beiden beter kunnen kiezen of klinische behandeling nu passend is.
 • Scherp sturen op een opname van 9 maanden door voorafgaande aan klinische behandeling de ketenzorg op orde te hebben. Voorafgaand aan opname maken we afspraken over vervolgzorg en -wonen na opname via samenwerkingsovereenkomsten met onze partners. 
 • Agenderen van een landelijk tekort aan behandelplekken voor onze mensen bij de directie van Dimence, zorgverzekeraars en politiek.  
 • Invoeren van aanmeldstops waardoor we de lengte van de wachtlijst binnen de perken probeerden te houden. Nadeel van deze strategie was dat als we de aanmeldstop beëindigden, de wachttijd weer heel snel opliep tot onaanvaardbare lengtes en we opnieuw een aanmeldstop dienden in te stellen. Er was dus geen constante instroom, maar een instroom met pieken en dalen. Hiermee werden wij onvoorspelbaar voor onze verwijzers en cliënten en creëerden we piekbelasting voor onze behandelaren.

Vanwege de nadelen van het gebruik maken van herhaaldelijke aanmeldstops zijn we overgegaan op een ander type aanmelding, namelijk geleide instroom. Deze kent een nadeel, namelijk dat iemand anders u voor kan zijn. Het principe is namelijk: wie het eerst komt, het eerst maalt. Echter, de nadelen zijn minder groot dan bij de eerdere werkwijze, waarbij mensen zich gedurende een paar maanden onbeperkt konden aanmelden, waarna opnieuw een lange aanmeldstop volgde. Een voordeel van onze nieuwe werkwijze is dat cliënten een actieve rol krijgen in hun eigen aanmelding. We zullen deze werkwijze blijven evalueren en staan open voor feedback.