Zoeken

Binnen het specialistisch centrum ALK verrichten we op structurele wijze patiëntgebonden onderzoek met als doel om de patiëntenzorg voor mensen met aanhoudende lichamelijke klachten te optimaliseren. Onze speerpunten hierbij zijn doelmatig verwijzen, gepersonaliseerd behandelen en zelfmanagement. 

Op deze pagina vind je een kort overzicht van de diverse onderzoeken. Wanneer het een promotieonderzoek betreft en er zijn ook publicaties, dan vind je deze erbij.

Tevens kun je onder Archief Onderzoeken ALK de reeds afgeronde onderzoeken terugvinden.

Informatie Dankjewel

Dankjewel voor het invullen. We houden je op de hoogte van het vervolg van de studie.

Vriendelijke groeten,
Erik van Twillert

Wat is de ouderenpsychiatrie eigenlijk?
‘De ouderenpsychiatrie is de psychiatrie voor mensen in de derde en vierde levensfase. Er is afgesproken dat dit is voor mensen boven de 65 jaar, maar dat is geen hard criterium. Je hebt mensen onder de zestig die goed bij ons passen omdat zij al ouderenproblematiek hebben. Daarnaast zijn er ouderen van boven de 65 jaar die vanwege een specifiek probleem nog goed een behandeling kunnen krijgen bij een team binnen de divisie Specialistische diagnostiek en behandeling.”

Maar wat is dan het verschil tussen de ‘gewone psychiatrie’ en ouderenpsychiatrie?

Informatie Kwaliteit

Patiënttevredenheidonderzoek

Eens per jaar, na een opname of als een patiënt uit behandeling gaat, vragen wij patiënten mee te werken aan een patiënttevredenheidonderzoek. Bij de vragenlijst kan de patiënt zelf aangeven of de resultaten anoniem verwerkt moeten worden. Indien men daarvoor kiest worden deze niet gedeeld met de behandelaren. Alle resultaten worden gebruikt om de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

Wij meten onze cliënttevredenheid met de CQI (consumer quality index). Onze cliënten waarderen onze zorg gemiddeld met een 7.6.

Kwaliteitsonderzoek

Het kwaliteitsstatuut

Informatie Cliëntenraad

De cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan. Zij behartigen jouw collectieve belangen. De cliëntenraad houdt zich onder andere bezig met de inspraak van en de informatievoorziening aan patiënten, wachttijden, kwaliteit van de geleverde zorg en knelpunten binnen de behandeling. De raad behandelt collectieve klachten. De cliëntenraad bestaat uit ex-patiënten en patiënten. De raad heeft regelmatig contact met patiënten en medewerkers van Dimence. Gevraagd en ongevraagd geeft de cliëntenraad adviezen.

> Bekijk de website van de cliëntenraad van Dimence. 

Wanneer je te maken hebt met hulpverleners in de gezondheidszorg, wil je graag volledig op hen kunnen vertrouwen. Je mag als cliënt verwachten dat hun deskundigheid op orde is en dat jouw privacy beschermd is en blijft. De Dimence Groep houdt zich daarom strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Je bent cliënt van Dimence, een organisatie die bij de Dimence Groep hoort. Graag vertellen wij je hoe we jouw privacy waarborgen via drie basisafspraken.

  • Geen derden
    De wet is de basis van ons privacybeleid. De gegevens over je gezondheid en

Het netwerk Dimence Bipolair heeft een lange traditie in verplegingswetenschappelijk onderzoek. De onderzoekslijn 'Bipolair en zelfmanagement' zich gericht op 2 deelgebieden: verpleegkundige zorg op de klinische afdeling en zelfmanagement bij bipolaire stoornissen. 

Coördinator van deze onderzoekslijn is Peter Goossens.

Peter promoveerde in 2008 op een onderzoek naar de verpleegkundige zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Peter gaf tijdens het Horatio Festival in Stockholm, Zweden (2012), een workshop over zelfmanagement bij bipolaire

Een relatief nieuwe onderzoekslijn bij het netwerk Dimence Bipolair is ‘Bipolair en positieve psychologie’. Deze onderzoekslijn is enerzijds gericht op de ontwikkeling van e-Health toepassingen en anderzijds op de toepassing van positieve psychologie interventies (PPI) als nieuwe behandelstrategie bij patiënten met een bipolaire stoornis. Binnen deze onderzoekslijn lopen op dit moment de volgende onderzoeken:

- WELLBE-BD, de inzet van mobiele technologie ter bevordering van welbevinden en zelfmanagement bij patiënten met een bipolaire stoornis
- Onderzoek PPI bij bipolaire…

Voor wie

Het SCOS is vooral actief als vraagbaak, advies- en behandelcentrum voor cliënten met een kwetsbaarheid op het gebied van autisme en ADHD en voor professionals die mensen met autisme of ADHD behandelen. Samen met de cliënt, naaste en verwijzer bespreken wij hoe we de hulpvraag kunnen beantwoorden. Zorginstellingen kunnen een beroep doen op het SCOS voor deskundigheidsbevordering en samen met andere instellingen of onderzoeksgroepen voeren wij wetenschappelijk onderzoek uit. 

Deskundigheid

Binnen het SCOS is specifieke deskundigheid aanwezig op het gebied van:

Onderzoek, innovatie en kennisdeling

Het SCOS werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en biedt deskundigheidsbevordering voor professionals en studenten. Wij voeren praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit in samenwerking met academische centra en collega instellingen in binnen- en buitenland. Wij streven ernaar de kwaliteit van diagnostiek en behandeling voor mensen met autisme en ADHD te verbeteren.
Het SCOS is onderdeel van de divisie topreferente ggz van Dimence en twee van de afdelingen dragen het TOPGGz-keurmerk. Dit zijn het ambulante team en de klinische afdeling intensieve behandeling autisme (IBA). 

TOPGGz keurmerk voor SCOSLogo TOPGGz

Het TOPGGz keurmerk is in 2014 en daarna opnieuw in 2018 toegekend aan twee afdelingen van het SCOS, namelijk het team Behandeling, Advies, Consultatie en Second opinion (BACS) en de klinische afdeling Intensieve Behandeling Autisme (IBA). 
Inherent aan het TOPGGz-keurmerk voldoet het SCOS ook aan de criteria voor wetenschappelijk onderzoek, kennisoverdracht en innovatie (OKI). Deze OKI-taken zijn belegd bij diverse medewerkers binnen het SCOS die regelmatig bij elkaar komen in het OKI-overleg. Het keurmerk betekent dat deze onderdelen van het specialistisch centrum voldoen aan hoge kwaliteitscriteria voor hoogspecialistische, innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding en innovatie.

Sinds de start van het specialistisch centrum in 2010, heeft het SCBS Bipolaire Stoornissen verschillende innovaties in de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten doorgevoerd. En nu, binnen het netwerk Dimence Bipolair wordt dit onverminderd voortgezet. Door continu op zoek te gaan naar verbeterpunten en zorgkansen verhoogt het netwerk de kwaliteit van de aangeboden zorg.