Terugblik Miniconferentie 'Crisis of kans?'

Ingewikkelde mensen of een ingewikkelde samenleving?

Op dinsdagmiddag 22 maart organiseerde het SCOS een Invitational Conference over de zorgwekkende stand van zaken in de autismehulpverlening. Direct deze middag terugkijken? Klik hier voor deel 1 en hier voor deel 2!

Er kwamen ruim 50 mensen naar de Steerne én er haakten ongeveer 120 mensen online aan om gezamenlijk te luisteren naar elkaar en te onderzoeken welke initiatieven en oplossingen er al zijn om bijvoorbeeld wachtlijsten te verminderen. We hebben stilgestaan hoe we ons met elkaar kunnen verbinden en hoe we ook beter met elkaar kunnen samenwerken zodat cliënten de hulp krijgen die ze nodig hebben.

opening mini-conferentie Crisis of Kans

De middag had een zeer afwisselend programma met input van ervaringsdeskundigen door Céline Mollink en Bram Bovendeerd. Daarop volgend een mooie lezing over het theoretisch raamwerk door Derek Strijbos, gebaseerd op autisme als interactiefenomeen rondom zelfregulatie en betekenisverlening. Vooral de ethische aspecten én implicaties van samenwerken ten dienste van de cliënt kwamen naar voren. Tevens passeerden een aantal landelijke ontwikkelingen zoals netwerkpsychiatrie de revue, maar ook het regionale GEM-initiatief werd aangehaald. Tijdens de tweede helft van de middag konden we beluisteren hoe er binnen Dimence in de TOS teams gezocht is naar betere inrichting en samenwerking aan de voorkant zodat de cliënt direct bij aanmelding wordt geholpen.

nadenken in subgroepen Crisis of Kans

In subgroepen is er op basis van vijf deelthema's (hulpverlening op tijd, hulpverlening op maat, hulpverlening in context, een nieuwe taal en vitaliteit in de relatie) met elkaar nagedacht over oplossingen, initiatieven en werkwijzen. Tot slot is er in de paneldialoog gereflecteerd op een aantal oplossingen, maar ook drempels die nog genomen moeten worden.

220322 paneldialoog Crisis of Kans

v.l.n.r.: Lori van Egmond (Vriendendiensten), Marie-José van Mook (Jeugd ggz/De Kern), Jan Pieter Teunisse (HAN), Ella Lobregt (SCOS), Audrey Mol (Leo Kannerhuis), Vera Piscair (ENO) & Pieter Folkeringa (Gemeente Deventer)

Er is met elkaar getracht een aantal oplossingsrichtingen te formuleren. 

  • We zijn op weg naar betekenisvolle verhalen, die samen met mensen met autisme worden ge(re)construeerd. Uit elk verhaal ontstaat gaandeweg een meer gerichte hulpvraag, duiding en betekenis.
  • We werken in een complex systeem, waarin waarden als 'efficiency' nog veelal centraal staan, en niet 'veerkracht' en 'wat heb je nodig?'. Waarin we niet goed gewend zijn daadwerkelijk naast iemand te gaan staan, klein te beginnen met onze acties en ons eigen moreel kompas te volgen. Want wat als je als professional buiten de gebaande paden handelt om een (snellere) doorbraak te forceren? Daar zijn moed, vertrouwen en een reflecterend vermogen voor nodig.
  • We willen anders handelen, denken en praten, organiseren en samenwerken en verantwoorden. Daarvoor zullen we de complexiteit moeten omarmen en moeten (gaan) werken vanuit het niet-weten en vanuit bescheidenheid, bewust van de rol die je ook als hulpverlener hebt in het (systeem)netwerk van mensen met autisme. Met oog voor familie en naasten en samenwerkingspartners in het voorliggend veld. 

Al met al was het een zeer inspirerende middag waarbij veel onderlinge contacten zijn gelegd, er een vervolg wordt georganiseerd en veel mensen met vernieuwd optimisme huiswaarts zijn gekeerd. 

Er zijn diverse presentaties gegeven. Deze kun je hieronder terugkijken:

PPT Celine Mollink

PPT Bram Bovendeerd

PPT Derek Strijbos 

PPT Fenna van Koningsveld en Monique Swartjes

En er zijn twee opnames beschikbaar van de hele middag: Eerste deel & Tweede deel (na de pauze).

Daarnaast zijn er een aantal documenten verspreid. Deze zijn hieronder ter inzage:

NIPA Adviesrapport

Aanbevelingen voor de ggz om wachttijden aan te pakken

Blijk van vertrouwen - Anders verantwoorden voor goede zorg, Raad Volksgezondheid & Samenleving