Verwijzers - Behandelaanbod voor jongvolwassenen met autisme en/of ADHD en hun ouders

Een jongvolwassene (17+) met een Autisme Spectrum Stoornis en/of ADHD loopt in deze leeftijdsfase een groot risico op co-morbiditeit en soms zelfs suïcidaliteit. Tegelijkertijd zien we dat jongeren die de leeftijd van 18 bereiken en overgaan van jeugd ggz naar sggz, stoppen met hun behandeling. Terwijl ze juist in die levensfase extra begeleiding nodig hebben! Ook ouders hebben juist dan extra handvatten nodig om hun kind op een goede manier te leren loslaten. Het nieuwe behandelaanbod van Dimence sluit hierop aan.

De behandeling

De behandeling voor jongvolwassenen is een combinatie van gesprekstherapie en non-verbale therapie, die zowel individueel als in groepsverband wordt aangeboden. Individueel bieden we psycho-educatie (online of face-to-face), CGT, EMDR, apps en e-modules. In de groep is het ook mogelijk om psycho-educatie te volgen. Daarnaast bieden we diverse modules zoals Communicatie, COMET (bij een negatief zelfbeeld), VRIS, overprikkeling voorkomen en Verslaving.

Voor jongvolwassenen én ouders 

De ouders worden vanaf de eerste dag betrokken bij de behandeling. De problemen van het kind zijn namelijk niet los te zien van het systeem eromheen. Ouders worden in deze fase gevraagd de opvoeding wederom aan te passen van zeer gestructureerd naar meer ruimte geven, met aandacht voorecifieke ontwikkelingsaspecten. Wanneer jongere, ouder(s) en hulpverlener goed samenwerken, is de kans groot op
een geslaagde behandeling.

Multidisciplinair 

De behandeling wordt in multidisciplinair verband aangeboden, bestaande uit de volgende disciplinemix: psychiater, klinisch psycholoog/ systeemtherapeut, GZ psycholoog/orthopedagoog, verpleegkundig specialist, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, ervaringsdeskundige, maatschappelijk werker en PMT/muziek/creatief therapeut.

Aanmelden

Wanneer een jongvolwassene wordt aangemeld, wordt deze door een screener van de teams Ontwikkelingsstoornissen beoordeeld. Pas na de intake wordt een
advies gegeven over het vervolgtraject.

Inclusiecriteria

  • Er is sprake van een ontwikkelingsstoornis in de leeftijd van 17,5 tot 23 jaar
  • Jongere gaat akkoord met betrekken ouder(s) bij behandeling
  • Ouder(s) willen betrokken worden bij behandeling
  • Verwijzing voldoet aan criteria SGGZ(o.a. complex, risicovol)
  • IQ ligt boven de 80

Exclusiecriteria

  • Voldoet niet aan bovengenoemde inclusiecriteria
  • Ernstige verslaving staat op de voorgrond

Contact

Deze behandeling vindt plaats in Almelo, Deventer en Zwolle. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende locatie.