Verwijzers - Behandelaanbod voor jongvolwassenen met een psychotische of bipolaire kwetsbaarheid en hun ouders

Een jongvolwassene (17+) met een ontluikende psychotische of bipolaire stoornis  presenteert zich vaak in de adolescentiefase. Deze klachten hebben impact op alle levensterreinen, en ontstaan vaak net in de levensfase waarin sowieso al veel verandert voor de jongere. Tegelijkertijd zien we dat jongeren die de leeftijd van 18 bereiken precies dan overgaan van jeugd ggz naar sggz. Terwijl ze juist op dit moment gerichte interventies nodig hebben, ook om de duur van de onbehandelde psychose zo kort mogelijk te kunnen houden. Het actief betrekken van ouders, vanaf dag 1, is hierbij van groot belang. Het nieuwe behandelaanbod van Dimence sluit op bovenstaande aan.

De behandeling

De behandeling voor jongvolwassenen vindt plaats volgens richtlijnen en is multi-disciplinair. Nieuw is dat bij aanvang van behandeling er een gezinsdiagnostisch onderzoek plaatsvindt door een systeemtherapeut en een onderzoek naar maatschappelijk functioneren door een trajectbegeleider. Er is steunend en structurend contact met een SPV-er. Farmacotherapie vindt plaats bij psychiater of verpleegkundig specialist. Psychologische behandeling vindt plaats  door klinisch- of GZ-psycholoog, na indicatiestelling. CGT bij psychose wordt aangeboden en onder andere EMDR. We bieden tevens non-verbale therapie, PMT en muziektherapie aan. Er is een poliplus, waarin in groepsverband een aantal dagen per week een intensief traject gevolgd kan worden. Aan de poli-plus is ook een ervaringsdeskundige verbonden. Er is een trajectbegeleider en een IPS coach, die helpt met zaken rondom werk en school. Een systeemtherapeut kan  waar nodig aanvullend ingezet worden.

Voor jongvolwassenen én ouders 

De ouders worden vanaf de eerste dag betrokken bij de behandeling.

Aanmelden

Wanneer een jongvolwassene wordt aangemeld, wordt deze door een screener van het team bipolaire en psychotische stoornissen beoordeeld. Pas na de intake wordt er een advies gegeven over het vervolgtraject.

Inclusiecriteria

  • Er is sprake van (vermoeden van) een psychotische of bipolaire stoornis, in de leeftijd van 17,5 tot 25 jaar
  • Jongere gaat akkoord met betrekken ouder(s) bij behandeling
  • Ouder(s) willen betrokken worden bij behandeling
  • Verwijzing voldoet aan criteria SGGZ
  • IQ ligt premorbide boven de 80

Exclusiecriteria

  • Voldoet niet aan bovengenoemde inclusiecriteria
  • Ernstige verslaving staat op de voorgrond

Contact

Deze behandeling vindt plaats in Almelo. Neem voor meer informatie contact op met het team Bipolaire Stoornissen Almelo.