Vergeetachtigheid en geheugenproblemen

U bent in contact gekomen met een hulpverlener van Dimence omdat er sprake is van geheugenproblemen bij u of bij iemand uit uw directe omgeving. In deze brochure wordt beschreven welke hulpverleningsvormen wij u kunnen bieden. Om de best mogelijke hulp te bieden is goed onderzoek noodzakelijk. In deze brochure leest u meer over de onderzoeken en behandelingen die bij Dimence uitgevoerd worden.

Onderzoek

Er zijn verschillende vormen van onderzoek. Soms wordt met een eenvoudig onderzoek al duidelijk wat er met iemand aan de hand is. Het kan ook voorkomen dat er meer onderzoeken nodig zijn.

We proberen u zo weinig mogelijk te belasten tijdens deze onderzoeken. De informatie die door het onderzoek wordt verzameld, kan met andere instellingen worden gedeeld, bijvoorbeeld met het CIZ (Centrum Indicatie Zorg), een verwijzende instantie. Dit gebeurt alleen wanneer u hiervoor toestemming geeft.

Onderdelen van het onderzoek

1. Anamnesegesprek

Het onderzoek begint met een anamnesegesprek, dat wil zeggen: een gesprek waaruit blijkt hoe het met uw geheugen is. De hulpverlener spreekt met u en uw naastbetrokkenen en verzamelt informatie over de verschijnselen, het ontstaan, de duur en het verloop van de geheugenproblemen. Daarnaast wordt een oriënterende geheugentest gedaan. Aan de hand van de uitkomsten van het gesprek wordt een plan voor verder onderzoek uitgestippeld.

2. Vervolggesprekken

Tijdens het onderzoek zijn ver-volggesprekken nodig om extra informatie te verkrijgen en de indrukken van het eerste gesprek te controleren. Kent u de hulpverlener nog? En wat herinnert u zich nog van het eerste gesprek? De geheugenproblemen kunnen ernstiger zijn dan op het eerste gezicht wordt aangenomen. Dit komt tijdens de vervolggesprekken aan het licht. Ook aanvullende informatie van

familie en omgeving kan worden gecontroleerd tijdens deze gesprekken. Door u op verschillende momenten aan te spreken, krijgt de hulpverlener meer duidelijkheid over uw vergeetachtigheid.

3. Screenend Psychologisch Onderzoek

Vervolgens kan een Screenend Psychologisch Onderzoek worden uitgevoerd. Dit is een verkorte psychologische test die bestaat uit een aantal vragen en opdrach-ten. Het onderzoek wordt uitge-voerd door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. De resultaten van de test worden nauwkeurig genoteerd. De psycholoog beoordeelt deze resultaten. Met een Screenend Psychologisch Onderzoek kan dementie worden geconstateerd. Ook kan er een indicatie van de ernst van de dementie worden gegeven of blijkt dat nader onderzoek nodig is.

4. Neuropsychologisch onderzoek

Het neuropsychologisch onder-zoek is een uitgebreider psychologisch onderzoek. Dit onderzoek wordt door een psycholoog uitgevoerd. De test duurt doorgaans een dagdeel. De psycholoog bespreekt de resultaten van het onderzoek naderhand met u en uw naastbetrokkenen. Met een neuropsychologisch onderzoek kan worden vastgesteld welke vorm van dementie u heeft. Soms kan ook aangegeven worden in welk deel van de hersenen een beschadiging kan zitten.

5. Lichamelijk onderzoek

De huisarts kijkt in eerste instantie of de geheugen-problemen een lichamelijke oorzaak hebben of veroorzaakt worden door medicijngebruik. De arts van Dimence, de sociaal geriater, vraagt daarover de gegevens bij de huisarts op. Een sociaal geriater is een arts die gespecialiseerd is in ziekte-verschijnselen rond ouderdom. Als het nodig is, overlegt de sociaal geriater met de huisarts. Soms voert hij zelf nog wat onderzoeken uit, bijvoorbeeld een bloedonderzoek. Verder heeft de sociaal geriater een adviserende rol aan de huisarts als u naar een specialist moet worden doorverwezen. De arts kan naar aanleiding van het onderzoek ook advies geven of medicatie voorschrijven.

Teamoverleg aan het einde van het onderzoek

Alle informatie wordt in een teamoverleg besproken. Dit team bestaat uit de sociaal psychiatrische verpleegkundige, de sociaal geriater en de psycholoog. De diagnose wordt besproken. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld en besproken met u en uw naastbetrokkenen. Soms worden er tijdens de onderzoeksfase al afspraken over de behandeling gemaakt. Bijvoorbeeld dat er thuiszorg moet worden ingeschakeld of dat u het beste naar de dagbehandeling van een verpleeghuis kunt gaan. U en uw vertegenwoordigers moeten met het behandelplan akkoord gaan voor het in werking kan worden gezet.

Behandeling en begeleiding

Het doel van de behandeling is dat u zo lang mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven. Daarom krijgen u en uw naastbetrokkenen ondersteuning aangeboden.

1. Voorlichting over geheugen-stoornissen en de gevolgen ervan

U krijgt, samen met uw naastbetrokkenen, informatie over de ziekte die geconstateerd is. Er wordt ingegaan op de oorzaak, de verschijnselen en het verloop van dementie. Het is belangrijk dat men weet wat er met u aan de hand is en wat men kan verwachten. Dat geeft u en uw naastbetrokkenen meer controle over de situatie. Ook worden er tips en adviezen gegeven over de omgang met dementerenden. De informatie wordt gegeven tijdens huisbezoeken. Dimence organiseert daarnaast regelmatig een aparte voorlichtingsavond voor familieleden van cliënten. Daarvoor ontvangen betrokken familieleden een uitnodiging.

2. Gespreksbegeleiding

Bij gespreksbegeleiding gaat het om begeleiding bij het omgaan met dementie. De verwerking van de ziekte en het verlies komen aan de orde. Ook met uw omgeving worden zulke gesprekken gevoerd. Deze gesprekken gaan zowel over de omgang met de dementerende als over de eigen gevoelens bij de achteruitgang van een naaste.

3. Behandeling met medicatie: de Exelon-poli

Door rivastigmine voor te schrijven, een medicijn dat de ziekte van Alzheimer remt, wordt geprobeerd de voortgang van de dementie te vertragen. Deze behandeling is soms mogelijk bij een lichte tot matige vorm van de ziekte van Alzheimer. Voor de behandeling vindt eerst een gesprek met de arts plaats en neemt de psycholoog een neuropsychologisch onderzoek af. De verwachting ten aanzien van het medicijn mogen niet te hooggespannen zijn. Het middel vertraagt het ziekteverloop, maar geneest de ziekte niet.

4. Medicijnen bij onrust of depressiviteit

Deze behandeling is erop gericht de slaap- en/of gedragsproblemen bij de demente cliënt te bestrijden. Ook bij depressiviteit is een behandeling met medicij-nen soms mogelijk. De sociaal geriater beoordeelt uw toestand en schrijft medicatie voor als dat nodig en mogelijk is. De arts en de sociaal psychiatrisch verpleegkundige beoordelen het effect van de medicijnen.

5. Gespreksgroep voor partners van dementerenden

Het doel van deze groep is om directe mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen in de zorg voor hun partner. Door het onderling uitwisselen van ervaringen en elkaar adviezen te geven, kunnen partners beter omgaan met hun dementerende man of vrouw. De begeleiders bespreken per bijeenkomst verschillende thema’s en geven informatie. Ook worden deelnemers uitgenodigd hun eigen ervaringen en emoties te delen.

6. Bemiddeling en ondersteuning

De hulpverlener van Dimence kan bemiddelen bij het inschakelen van andere hulpverleners en instellingen. Bijvoorbeeld wanneer u thuiszorg, dagverzorging of dagbehandeling nodig heeft. Als daarvoor een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) nodig is, kan de hulpverlener de beschikbare informatie met diagnose en een advies doorsturen om zo de indicatiestelling versnellen. De hulpverlener zal ook proberen om te zorgen dat alle hulpverleners die bij u betrokken zijn op een lijn zitten. Dat betekent dat iedereen weet wat de bedoeling is en welke hulp er geboden moet worden. Wanneer het voor u beter is om naar een verzorgingshuis of een verpleeghuis te verhuizen, zal de hulpverlener van Dimence overleggen met de instelling over de wachttijd.

Crisis of spoedgevallen

Een nieuwe of al bekende cliënt kan met spoed hulp nodig hebben. De huisarts kan daar bij een nieuwe cliënt voor zorgen. Bij een bij ons al bekende cliënt kan de omgeving een beroep doen op Dimence. Dit noemen wij crisisinterventie. Het doel van crisisinterventie is om zo veel mogelijk de oude situatie te herstellen, bijvoorbeeld door inschakeling van extra hulp of met medicijnen.

Meer informatie

Meer informatie over de afdeling Ouderen van Dimence is te vinden op de algemene informatiepagina van de afdeling. Ook kunt u elke ochtend tussen 9.00 en 10.30 uur bellen met deze afdeling.

Contact

Dimence / Afdeling Ouderen
Ambulant Centrum
Eerdelaan 43
8043 RR Zwolle
T 038 - 4691220