Opname Ouderen - informatie voor patiënten, naasten en verwijzers

De afdeling Opname Ouderen doet psychiatrisch onderzoek bij ouderen en geeft kortdurende en intensieve psychiatrische behandeling. Wij vinden het belangrijk dat ook familie en overige naastbetrokkenen van de patiënt hierbij betrokken zijn. De afdeling biedt een aangepaste behandel- en verpleegomgeving met voldoende rust en ruimte. Wanneer het kan en wenselijk is, wordt de behandeling deels thuis en deels in de instelling geboden.

De afdeling Opname Ouderen is een afdeling voor onderzoek en behandeling van patiënten van 65 jaar of ouder met psychiatrische stoornissen. Het komt ook voor dat patiënten jonger dan 65 jaar worden opgenomen als zij qua problematiek, leefstijl en gedrag passen binnen de doelgroep.

Doel

De afdeling Opname Ouderen verleent vraaggerichte, respectvolle, deskundige en geïntegreerde zorg aan u en aan de mensen in uw omgeving. Er is specifieke aandacht voor de samenhangende problematiek en de combinatie van psychische, lichamelijke en sociale problemen in deze levensfase. In de behandeling streven we naar het bereiken van een optimaal niveau van geestelijke en lichamelijke gezondheid en uw terugkeer in de maatschappij. U wordt zoveel mogelijk betrokken bij het opstellen van individuele behandeldoelen en –methodes. Hierbij gaan wij uit van uw voorkeuren.

Wanneer iemand wilsonbekwaam is, wordt in samenspraak met betrokkenen van de patiënt zoveel mogelijk gehandeld naar hoe de patiënt het zou willen.

Psychiatrisch onderzoek en behandeling

Bij onderzoek en behandeling op onze afdeling verblijft u in principe dag en nacht op de afdeling. De patiënten van de besloten afdeling gaan in het weekend wel zoveel mogelijk naar huis.

Het onderzoek en de behandeling kunnen bestaan uit:

  • Verzamelen en verstrekken van informatie aan u en uw naasten over bijvoorbeeld psychiatrische problematiek.
  • Bieden van dagstructuur, veiligheid en bescherming.
  • Volgen van dagbesteding- en therapieprogramma.
  • Gesprekken.
  • Medicijnen.

Neuropsychiatrisch Onderzoek

Het Neuropsychiatrisch Onderzoek (NPO) is een speciaal programma voor onderzoek bij ouderen bij wie sprake is van geestelijke achteruitgang. In dit programma worden de psychische en lichamelijke klachten, sociale problemen, eventuele hersenbeschadigingen en praktische beperkingen in kaart gebracht. Dit wordt gedaan door verpleegkundigen, vaktherapeuten en vakbegeleiders, gz-psycholoog, klinisch geriater, afdelingsarts en psychiater. Wanneer nodig worden overige specialisten bij het onderzoek betrokken. Het NPO bestaat standaard uit vraaggesprekken met de patiënt en betrokkene(n), psychologisch en psychiatrisch testonderzoek, gedragsobservaties en uitgebreid lichamelijk onderzoek. Het hele NPO duurt ongeveer drie weken.

Patiënten die voor dit onderzoek worden opgenomen, verblijven op de afdeling tot alle benodigde gegevens en onderzoeksresultaten zijn verzameld. Over het algemeen kunnen de patiënten daarna terug naar de woonsituatie waar zij vóór de opname woonden. Wanneer de onderzoeksresultaten daartoe aanleiding geven, kan de patiënt het advies krijgen te verhuizen naar een andere woonsituatie.

Nazorg

Wanneer een klinische opname niet langer nodig is, wordt in de meeste gevallen de zorg (terug) overgedragen aan het ambulante team ouderen. Op indicatie kan Intensieve Thuis Behandeling (ITB) ingezet Met deze zorg proberen we opnames te verkorten en nieuwe opnames te voorkomen of uit te stellen.

Dagprogramma

U volgt een persoonlijk dagprogramma waarin de dagstructuur is opgenomen. Hiermee wordt geprobeerd het dag/ nachtritme vast te houden of weer terug te krijgen. Soms is het wenselijk af te wijken van dit dagprogramma. In dat geval maakt de verpleegkundige hierover afspraken met u. De tijd tussen de programmaonderdelen door, kan naar eigen keuze worden ingevuld.

07.30 – 09.00 Ontbijt We verwachten van u dat u geheel verzorgd en gekleed of gepast in ochtendjas aan tafel gaat. Als het nodig is, dan kan de verpleging u op tijd wekken en/of helpen. In het weekend kan ook na 09.00 uur ontbeten worden.
10.00 Koffie drinken op de afdeling
10.45 – 11.45 Therapie / dagbesteding (afhankelijk van uw individuele programma)
12.20 – 13.00 Broodmaaltijd
13.00 – ± 14.00 Gelegenheid tot rusten (afhankelijk van uw individuele programma)
13.45 – 16.30 Therapie / dagbesteding (afhankelijk van uw individuele programma)
± 15.00 Gezamenlijk theedrinken
17.00 – 17.30 Warme maaltijd
18.00 – 20.00 Gelegenheid tot ontvangen van bezoek
20.00 Gezamenlijk koffie drinken op de afdeling
22.00 – 07.00 Rust op de afdeling