High en Intensive Care Locatie Westerdok

Op de High  &Intensive Care (hierna te noemen HIC) bieden we klinische behandeling aan volwassenen met psychiatrische stoornissen. De HIC biedt 24 uur per dag zorg aan maximaal 18 patiënten die een gesloten afdeling nodig hebben ten aanzien van de veiligheid voor zichzelf en hun omgeving. Tevens beschikt de afdeling over 2 High & Intensive Care (HIC) units. Wij vinden het belangrijk dat jij als patiënt sterk betrokken bent bij de geboden zorg. Wij streven ernaar om - indien mogelijk - jouw familie en/of andere betrokkenen bij het zorgproces te betrekken.

Voor wie?

De HIC biedt kortdurende behandeling aan volwassenen, die door de aard van hun psychiatrische ziekte de bescherming van een gesloten afdeling nodig hebben. De behandeling is klinisch, dat betekent dat je 24 uur per dag op de afdeling verblijft. Met 'gesloten' wordt bedoeld dat het verlaten van de afdeling niet vanzelfsprekend is, in verband met de veiligheid. Jouw behandelaar maakt hierover afspraken met je. De patiënten op de afdeling hebben verschillende psychiatrische ziektes.

Mogelijke redenen voor opname zijn:

  • Een plotseling optredende crisis
  • Onderzoek naar de aard van uw klachten
  • Instellen op medicatie.

Doel afdeling

De HIC vervult de volgende functies:

  • Bieden van een hoge mate van veiligheid, bescherming en structuur.
  • Het bieden van intensieve zorg ten aanzien van de psychiatrische stoornis die bijdraagt aan het ontstaan van het gevaar rondom de patiënt.

Het doel van de HIC is het herwinnen en versterken van de regie op het eigen functioneren tot een minimaal niveau waarop de patiënt weer buiten de HIC kan functioneren. Herstellen en behouden van contact staat centraal. De hulpverleners hebben een gastvrije en patiëntvriendelijke attitude. Zo nodig wordt er een-op-een begeleiding ingezet. Wanneer verblijf op de HIC niet (meer) mogelijk is, gaat de patiënt naar een extra beveiligde kamer (EBK). Dit is een ruimte die afgesloten wordt en is daarmee een vrijheidsbeperkte interventie. Het is de laatste stap en wordt alleen gebruikt in noodgevallen. Hierbij blijft constant het contact behouden.

Doel behandeling

Binnen de HIC wordt gespecialiseerde hulp geboden met als hoofddoelen:

  • Het opheffen van een crisissituatie die gepaard gaat met gevaar.
  • Het bieden van stabilisatie en structuur.
  • Observatie en diagnostiek
  • Zo nodig instellen op medicatie met de mogelijkheid tot dwangbehandeling
  • Herstellen van de eigen autonomie, waardoor verblijf op de HIC niet langer nodig is.

Zorg op maat

Er wordt zorg op maat geboden, wat inhoudt dat de begeleidingsintensiteit wordt aangepast aan jouw behoefte. Begeleiding kan daardoor variëren van het tijdelijk overnemen van gezondheidsaspecten tot begeleiding en coachen op afstand.

Opnameprocedure

Het komt vaak voor dat patiënten acuut worden opgenomen met een Crisismaatregel (CM) of een Zorgmachtiging (ZM).  Bij opname vindt een opnamegesprek plaats waarin wordt kennisgemaakt. Het is van belang dat wij voldoende informatie ontvangen om een goed beeld van jou te krijgen. . Zo kunnen we bekijken wat het doel is van de opname en hoe de behandeling zal plaatsvinden. Bij het opnamegesprek zijn een arts en een verpleegkundige van de afdeling aanwezig. Bij voorkeur is er een familielid bij dit gesprek aanwezig. Zij hebben vaak belangrijke informatie omdat zij in eerste instantie met jou te maken hebben en je al kennen. Als je niet wilt dat er informatie aan familie gegeven of gevraagd wordt, dan respecteren wij dat. Bij een opnamegesprek krijg je van de behandelaar en de verpleegkundige informatie over de afdeling en wat  je kunt verwachten.

Voordat je met ontslag gaat heb je een ontslaggesprek met jouw behandelaar en een afsluitingsgesprek met een verpleegkundige.

Het behandelteam

Het behandelteam bestaat uit de psychiater, arts, verpleegkundigen, ervaringsdeskundige, vakbegeleiding en meerdere vaktherapeuten. Het behandelteam is verantwoordelijk voor jouw behandeling.

Het behandelplan

Jouw behandeling wordt beschreven in het behandelplan. In samenspraak met jou (als dit mogelijk is) stelt de (hoofd)behandelaar een voorlopig behandelplan samen. Hierin wordt beschreven wat de reden van de opname is en hoe aan problemen gewerkt gaat worden. Er kan ook vastgelegd worden hoe je familieleden of naasten hierbij wilt betrekken. In het behandelplan staat wanneer de gestelde doelen geëvalueerd worden. Dit evalueren wordt gedaan in een zorgafstemmingsgesprek waar je bij aanwezig kunt zijn met eventueel jouw naastbetrokkene. De verpleegkundige maakt een verpleegplan waarin de verpleegkundige zorg wordt beschreven. Zowel het medisch als het verpleegkundig dossier mag je inzien.

Persoonlijk begeleider

Tijdens de opname krijg je meerdere persoonlijk begeleiders (PB-ers) toegewezen. Deze verpleegkundigen coördineren de zorg en  zijn samen met de hoofdbehandelaar (psychiater), aanspreekpunt voor jou, naastbetrokkenen en het behandelteam.

Dagprogramma / activiteiten

De HIC heeft een dagprogramma die bij opname aan je verstrekt wordt. Verder is er vakbegeleiding die jou zowel in groepsverband als individueel begeleiding / structuur kan bieden.

Betrokkenheid bij behandeling

Wij vinden de inbreng en betrokkenheid van jouw familie en naasten bij de behandeling belangrijk. Je bent echter degene die toestemming geeft of, en op welke wijze, de familieleden of naasten bij de behandeling betrokken worden. Als familielid of naaste kun je kenbaar maken in welke mate je op de hoogte wilt zijn.

Bezoek

Het ontvangen van bezoek is natuurlijk mogelijk. Om dit voor een ieder helderen duidelijk to maken, hebben wij ervoor gekozen om hier vaste tijden voor af te spreken.

Alle avonden: 18:30 - 20:00 uur.
Zaterdag en zondag: 10:00 - 20:00 uur.

Wil je bezoek op en ander tijdstip ontvangen, dan kun je dit overleggen met de verpleegkundige. Bezoek kan in het restaurant worden ontvangen. Wanneer je niet de mogelijkheid hebt om de afdeling te verlaten, kun je jouw bezoek in de huiskamer of de familiekamer ontvangen. Het ontvangen van bezoek buiten Westerdok is ook mogelijk, wanneer jouw vrijheden dit toelaten.

Parkeergelegenheid

Parkeren kan voor het bezoek op de parkeerplaatsen op het terrein van het Westerdok. Om het gebouw van het Westerdok zijn er meerdere plekken waar u de auto voor een korte periode kwijt kan. Daarnaast kan er ook geparkeerd worden in de parkeergarage vlakbij het station.

Huisregels

Van belang voor deze afdeling is dat er een aantal huisregels zijn. Huisregels zijn opgesteld om het verblijf op de afdeling zo prettig mogelijk te maken. Omdat het niet eenvoudig is als verschillende individuen met elkaar te moeten samenleven, wordt van een ieder verlangd dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. De huisregels ontvang je op de afdeling. 

Sleutelbeleid

Je ontvangt een sleutel van jouw kamer. Bij verlies wordt er 20 euro in rekening gebracht. Bij ontslag wordt de sleutel ingeleverd. Wij adviseren je jouw slaapkamerdeur af te sluiten.

Contact

Wanneer je contact wil met de teamleider of (hoofd)behandelaar kan dit aangegeven worden bij de verpleegkundigen. Ook zijn deze disciplines bereikbaar via de receptie.

Telefoneren

Op de afdeling kan er gebeld worden met een telefoon van de afdeling. Er kan gebruik gemaakt worden van een mobiele telefoon op de eigen slaapkamer. Met een mobiele telefoon bellen in een openbare ruimte is niet toegestaan.

Post

Bij de verpleegkundigen kun je de aan jou geadresseerde post ophalen. Wanneer je zelf post wilt versturen en je bent niet in de gelegenheid deze zelf te posten, kun je de verpleging vragen dit voor je te doen.

Cursusaanbod naastbetrokkenen

Dimence heeft een cursusaanbod voor de naaste omgeving van de patient. Neem voor meer informatie contact op met de verpleging of kijk op https://www.dimence.nl/doelgroepen/naasten

Telefonische bereikbaarheid

Receptie: 0548 684000. Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar.
Afdeling: 0546-684010. De verpleging is, indien nodig, 24 uur per dag bereikbaar.

 

Bezoekadres

Dimence locatie Westerdok
Haven Noordzijde 45
7607 ES Almelo