Ambulante behandeling in de ouderen ggz

U heeft contact gezocht met Dimence. Misschien was het zetten van deze stap, zoals voor veel mensen, best moeilijk. Het is belangrijk dat u weet hoe het nu verder gaat. In deze brochure vindt u alles wat u moet weten over de ambulante behandeling in de ouderen ggz.

Het team Ambulant Ouderen werkt met u aan een zo goed mogelijk herstel. We bieden ondersteuning bij problemen en proberen ervoor te zorgen dat u thuis kunt blijven wonen zolang dat mogelijk en verantwoord is.

De hulp wordt gegeven in een vestiging van Dimence of, als dat nodig is, bij u thuis.

Voor wie?

De afdeling Ouderen biedt hulp aan mensen van 65 jaar of ouder met psychische problemen. Bijvoorbeeld mensen met depressiviteit of verwerkingsproblemen na het overlijden van een naaste. Ook helpen we mensen met relatieproblemen, angsten, lichamelijke klachten die samenhangen met psychische problemen en moeilijkheden bij het leggen van contacten. Daarnaast bieden we ondersteuning aan familieleden of andere betrokkenen die de zorg dragen voor hun naaste.

Tot slot zijn we er voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Dit letsel kan ontstaan zijn als gevolg van bijvoorbeeld een ongeluk, een beroerte of hersenchirurgie. Vanwege de aard van de hulpvragen worden deze mensen door de afdeling Ouderen geholpen, ongeacht hun leeftijd.

Het eerste gesprek

Na aanmelding door uw huisarts of een andere hulpverlener nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek. Als het nodig is, vindt dit gesprek plaats bij u thuis.

Tijdens het gesprek gaan we na welke problemen u heeft en welke hulp u vraagt. Soms zijn er meerdere gesprekken of nader psychiatrisch, medisch of psychologisch onderzoek nodig.

De uitkomsten van het eerste gesprek worden door een team van hulpverleners met verschillende deskundigheden besproken. Het behandeladvies dat daaruit voort komt, leggen we aan u voor. Als het mogelijk is, betrekken we ook uw familie hierbij.

Welke hulp?

De soort hulp en de duur van behandeling is afhankelijk van uw klachten. De hulp kan bestaan uit gesprekken met u alleen of samen met uw partner of kinderen. Naast individuele behandeling bieden we verschillende gespreksgroepen. Ook geven we adviezen, voorlichting en medicatie. Eventueel schakelen we andere zorgverleners in.

De hulp is er op gericht dat u thuis kunt blijven wonen. Maar als het nodig is, begeleiden we u bij opname in een verpleeghuis of binnen onze psychiatrische opname afdeling voor ouderen.

Behandelteam

De meeste hulp wordt geboden door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv). Deze medewerker is gespecialiseerd in het bieden van psychische hulp in de thuissituatie. De spv wordt daarin bijgestaan door een arts, een psycholoog en een psychiater. Soms draagt de spv de hulp (tijdelijk) over aan één van hen.

Uw klachten en de best passende behandeling worden geregeld in een vast team van medewerkers besproken.

Uw inbreng

Uw eigen inbreng is van groot belang bij de behandeling. Daarom vragen we niet alleen naar uw mening, maar mag u deze natuurlijk ook ongevraagd geven. De hulpverlener vindt het belangrijk om te weten hoe u over de afdeling en de behandeling denkt. Zeker als u vindt dat het eigenlijk anders moet.

Crisis

Psychische problemen houden zich niet aan afgesproken tijden. Het kan gebeuren dat u, tussen twee afspraken door, dringend geholpen wilt worden. Wanneer uw eigen hulpverlener niet aanwezig is, zal een collega u helpen. Soms zijn de problemen zo overweldigend dat 's avonds, 's nachts of in het weekend acuut hulp nodig is. In deze situaties kan uw huisarts de crisisdienst van Dimence inschakelen. Neem daarom altijd eerst contact op met uw huisarts of de dienstdoende huisarts. Deze overlegt dan met Dimence welke hulp op dat moment nodig is.

MijnDimence

We informeren u graag over uw behandeling. U kunt deze informatie vinden in uw eigen online dossier: MijnDimence. Hier staan bijvoorbeeld uw afspraken, onderzoeksresultaten, uw behandelplan en informatie over de voortgang. U kunt inloggen met het mailadres en mobiele telefoonnummer dat u aan ons heeft doorgegeven. .

Heeft u geen mailadres of mobiele telefoon? Dan wordt u uiteraard zoveel mogelijk mondeling geïnformeerd door uw hulpverlener.

Let op: deel uw inloggegevens niet zomaar met andere instanties. Het is uw persoonlijke dossier en u bepaalt welke mensen er in mogen kijken en welke niet.

Geheimhouding

Alle medewerkers van Dimence hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ze niet met anderen over uw situatie mogen praten, tenzij u daar toestemming voor geeft. Alleen met uw toestemming kunnen medische gegevens worden opgevraagd bij andere hulpverleners. Dat geldt ook voor het geven van informatie over uw behandeling aan derden.

De geheimhoudingsplicht geldt ook na beëindiging van het dienstverband van de Dimence-medewerker. Ook administratief personeel, zoals secretaresses en telefonistes, hebben een geheimhoudingsplicht.

Er zijn enkele omstandigheden waarbij uw hulpverlener wel met anderen praat over uw situatie: 

  • Binnen Dimence wordt uw situatie besproken met collega's, die ook geheimhoudingsplicht hebben.
  • In de ouderenzorg is het soms nodig om een netwerk van hulpverlening op te bouwen. Dimence vraagt in dit geval altijd uw toestemming om met andere betrokken hulpverleners te mogen overleggen over de benodigde hulp. 
  • Uw huisarts of andere verwijzer krijgt, tenzij u hier bezwaar tegen heeft, bericht over de start, voortgang en afsluiting van uw behandeling. U heeft recht op inzage of een kopie van deze brief.

Keuze van hulpverlener

Een goede samenwerkingsrelatie tussen u en uw hulpverlener is van groot belang voor het slagen van de behandeling. Het kan echter voorkomen dat het niet klikt tussen u en uw hulpverlener. Aarzel dan niet om dit aan te geven, ook al is de behandeling al van start gegaan.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met team Ambulant Ouderen of uw behandelaar.

Op uw afsprakenkaart staan de contactgegevens van uw hulpverlener. Als hij of zij niet bereikbaar is, kunt u een boodschap achterlaten bij het secretariaat Ouderen. Uw behandelaar belt u dan terug.