Zoeken

Informatie Een nieuwe balans

Silvia Filart-Heuven is één van de verpleegkundig specialisten die zich bezig houdt met de invoering van herstelondersteunende behandeling bij ouderen. “Herstelondersteunende zorg is eigenlijk niet zozeer een behandelmethode, maar meer een visie. Het is een paraplu waar verschillende behandelmethoden onder vallen, waaronder Steunend Relationeel Handelen. Het gaat om het herstel en is niet zozeer gericht op genezing van de ziekte.”

Eigen doelen staan centraal

Waar eerder de focus op genezing lag, ligt nu de nadruk op herstel. Hierbij staan de wensen van de patiënt centraal. “Op de oude

Een relatief nieuwe onderzoekslijn bij het netwerk Dimence Bipolair is ‘Bipolair en positieve psychologie’. Deze onderzoekslijn is enerzijds gericht op de ontwikkeling van e-Health toepassingen en anderzijds op de toepassing van positieve psychologie interventies (PPI) als nieuwe behandelstrategie bij patiënten met een bipolaire stoornis. Binnen deze onderzoekslijn lopen op dit moment de volgende onderzoeken:

- WELLBE-BD, de inzet van mobiele technologie ter bevordering van welbevinden en zelfmanagement bij patiënten met een bipolaire stoornis
- Onderzoek PPI bij bipolaire…

Voor wie

Het SCOS is vooral actief als vraagbaak, advies- en behandelcentrum voor cliënten met een kwetsbaarheid op het gebied van autisme en ADHD en voor professionals die mensen met autisme of ADHD behandelen. Samen met de cliënt, naaste en verwijzer bespreken wij hoe we de hulpvraag kunnen beantwoorden. Zorginstellingen kunnen een beroep doen op het SCOS voor deskundigheidsbevordering en samen met andere instellingen of onderzoeksgroepen voeren wij wetenschappelijk onderzoek uit. 

Deskundigheid

Binnen het SCOS is specifieke deskundigheid aanwezig op het gebied van:

Onderzoek, innovatie en kennisdeling

Het SCOS werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en biedt deskundigheidsbevordering voor professionals en studenten. Wij voeren praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit in samenwerking met academische centra en collega instellingen in binnen- en buitenland. Wij streven ernaar de kwaliteit van diagnostiek en behandeling voor mensen met autisme en ADHD te verbeteren.
Het SCOS is onderdeel van de divisie topreferente ggz van Dimence en twee van de afdelingen dragen het TOPGGz-keurmerk. Dit zijn het ambulante team en de klinische afdeling intensieve behandeling autisme (IBA). 

TOPGGz keurmerk voor SCOSLogo TOPGGz

Het TOPGGz keurmerk is in 2014 en daarna opnieuw in 2018 toegekend aan twee afdelingen van het SCOS, namelijk het team Behandeling, Advies, Consultatie en Second opinion (BACS) en de klinische afdeling Intensieve Behandeling Autisme (IBA). Inherent aan het TOPGGz-keurmerk voldoet
het SCOS ook aan de criteria voor wetenschappelijk onderzoek, kennisoverdracht en innovatie (OKI). Deze OKI-taken zijn belegd bij diverse medewerkers binnen het SCOS die regelmatig bij elkaar komen in het OKI-overleg. Het keurmerk betekent dat deze onderdelen van het specialistisch centrum voldoen aan hoge kwaliteitscriteria voor hoogspecialistische, innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding en innovatie.

Sinds de start van het specialistisch centrum in 2010, heeft het SCBS Bipolaire Stoornissen verschillende innovaties in de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten doorgevoerd. En nu, binnen het netwerk Dimence Bipolair wordt dit onverminderd voortgezet. Door continu op zoek te gaan naar verbeterpunten en zorgkansen verhoogt het netwerk de kwaliteit van de aangeboden zorg. 

Informatie Autisme

Het is niet gemakkelijk om in één woord aan te geven wat autisme is. Het komt namelijk in veel varianten en gradaties voor. Daarom wordt er meestal ook gesproken over autisme-spectrumstoornissen (ASS). Binnen dit spectrum onderscheidt men verschillende vormen: klassiek autisme, Syndroom van Asperger en PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified). Op deze site gebruiken we de term autisme.  

ASS kan invloed hebben in alle levensgebieden en in alle levensfasen. ASS brengt specifieke sterke en zwakke kanten met zich mee. De meeste mensen met ASS hebben in meer of mindere

Informatie Visie op autisme

Missie
Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) biedt hoogspecialistische poliklinische en klinische behandeling aan mensen met een autismespectrumstoornis (ASS), ernstige bijkomende problemen en/of behandeling belemmerende omgevingsfactoren, bij wie behandeling in de basis GGZ en specialistische GGZ onvoldoende vruchten afwerpt.

Het SCOS verzorgt daarnaast second opinion diagnostiek, consultatie, cursussen en bijscholing op het gebied van autismespectrumstoornissen en ADHD en draagt bij aan empowerment van cliënten, hun naasten én betrokken professionals. Het SCOS

Informatie Feiten over autisme

Autisme komt in veel gradaties en varianten bij ongeveer 1% van de volwassenen voor. Daarom wordt er ook gesproken over autisme-spectrumstoornissen (ASS). Dit is de formele term voor autisme volgens de DSM-5. Met deze term worden ook classificaties uit eerdere edities van de DSM bedoeld: autistische stoornis, stoornis van Asperger en PDD-nos. Deze laatste termen worden met de ingebruikname van de DSM-5 (vanaf 1 januari 2017) niet meer gebruikt.

ASS kan in alle levensfasen/levensgebieden invloed hebben. ASS brengt specifieke sterke en zwakke kanten met zich mee. Veel mensen met autisme

Beperkingen in het contact en de communicatie met andere mensen
Het contact tussen iemand met autisme en anderen verloopt vaak stroef en voelt voor mensen met autisme vaak niet als natuurlijk en soepel. Er kan sprake zijn van wederzijds onbegrip, tenzij de andere partij heel vertrouwd is. Mensen met ASS hebben moeite om intuïtief af te stemmen op anderen en om de communicatie van anderen goed in te schatten. De manier waarop mensen met autisme zelf taal gebruiken kan op anderen formeel of vreemd overkomen. Sommige mensen met ASS spreken niet of nauwelijks. Ook kan hun non-verbale communicatie