Teams & Locaties

Noordelijk Overleg Ouderen Psychiatrie (NOOP-dag)

Het evenement zal dit jaar plaatsvinden in het onlangs vernieuwde Thialf in Heerenveen. Tijdens deze interactieve dag zullen er onder andere lezingen en diverse workshopsrondes zijn.

Programma

09:30 - 11:00
Opening door Benno Wiegers en Jan Kuipers
Ervaringsverhaal van Hilda van der Meulen
Paul David Meesters over zijn onderzoek over ouderen en schizofrenie             
(Meer informatie)

11:30 - 12:30
Workshopronde 1 met diverse workshops

13:30 - 14:00
Schaatsen of de muziekworkshop van Bas Molenaar met daarin een presentatie van RGM, de Ronnie Gardiner Methode

14:00 - 14:45
Plenaire lezing door Berber van der Vleugel (Meer informatie)

15:15 - 16:15
Workshopronde 2 met diverse workshops

16:15 - einde
We sluiten de dag af met een gezellige borrel!

Deelnemers van de NOOP-dag kunnen kiezen uit verschillende workshops. De onderwerpen van de workshops zijn onder andere Mindfulness, CGT bij psychotische stoornissen, IHT, Hoarding, Timemanagement, Dagbesteding voor EPA en Muziektherapie.

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd voor de volgende beroepsgroepen:
- ABC 1 Huisartsen
- NVvp
- Registerplein

Accreditatie is toegekend aan:
- Verpleegkundig Specialisten Register, 5 punten
- FGzPt, 5 punten
- Kwaliteitsregister V&V en register zorgprofessionals, 5 punten
- LV POH-GGZ, 5 punten

Meer informatie volgt zeer binnenkort!

Aanmelden kan via de website van Van Andel. Deelname is €200,-. Het is gratis voor deelnemers van een van de vijf instellingen.

Social Run 2017

De Socialrun is een sportieve teamprestatie: Meedoen is winnen! Van 22 tot 24 september 2017 lopen verschillende teams van acht lopers en 16 begeleiders 555 kilometer in 48 uur met als doel openheid te stimuleren rondom psychische aandoeningen.

Aandacht genereren en geld ophalen
Met deze run vestigen de teams de aandacht op dit doel én ze halen geld op. Er wordt 555 km gelopen door Nederland. De route gaat tegen de klok in rondom het IJsselmeer. Elke kilometer die wordt afgelegd kun je sponsoren voor 5 euro. De opbrengsten komen ten goede aan projecten die openheid stimuleren en zo vooroordelen over mensen met psychische aandoeningen verminderen.

Sponsor jij ons team?

Planbureau Zwolle gaat samen met secretariaat

Dit betekent dat je je vanaf dat moment voor afspraken kunt melden bij onze Front Office. Deze zit op de 2e verdieping, als je de lift uit komt linksaf aan de linkerkant.

Ook het telefoonnummer van het Planbureau komt te vervallen.

Heb je vragen?
Voor vragen en het verzetten of maken van afspraken kun je contact opnemen met het secretariaat van het team waar je in behandeling bent.

Secretariaat Angst en Stemming:
tel: 038 469 23 00
mail: secretariaatangstenstemmingzwolle@dimence.nl

Secretariaat Persoonlijkheidsproblematiek en DKP:
tel: 038 469 24 00
mail: secretariaatpersoonlijkheidsproblematiekzwolle@dimence.nl

Secretariaat Ontwikkelingsstoornissen:
tel: 038 469 23 40
mail: secretariaatontwikkelingsstoornissenzwolle@dimence.nl

De GGZ professional in het huidige sociale domein

De samenleving verandert, er wordt meer participatie van de burger gevraagd. Het accent verschuift van een verzorgingsstaat naar een gemeenschap waar op kleinere schaal mensen elkaar een helpende hand toesteken. Niet meer: ‘waar heb ik recht op?’, maar ‘wat kan ik zelf doen, wat kan mijn omgeving doen?’. En pas als dat niet lukt ‘wie kan mij professioneel helpen?’.

Nieuw op te zetten programma sociaal domein
Afgelopen februari lichtte minister Plasterk van Binnenlandse zaken een nieuw op te zetten programma toe voor het sociaal domein. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de drie centralisaties, maar ook naar veiligheid, onderwijs, publieke gezondheid, wonen en schuldhulpverlening, om met alle partijen tot effectieve oplossingen te komen. Rijk en gemeenten zouden moeten samenwerken met al hun partners en gezamenlijk leren, ontwikkelen en versnellen. Daarbij wordt gekeken hoe randvoorwaarden, zoals privacy, kunnen worden verbeterd (Mathijssen, 2017).

Balans privacy en goed hulpverlenerschap
Wat betekent deze kanteling voor de GGZ professional, en meer specifiek voor de SPV als het gaat om samenwerken en gegevens uitwisselen met ketenpartners? Aan de ene kant zal de GGZ professional voldoende besef moeten blijven houden van de privacy van de cliënt als groot goed. Aan de andere kant is het belangrijk mee te bewegen en tijdig gegevens te delen, zodat eerder ingegrepen kan worden in een situatie en erger kan worden voorkomen.

Lees de volledige beschouwing over de rol van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige in deze veranderende samenleving. Auteur Martine van der Meer is werkzaam bij collega-instelling Stichting GGZ Friesland.

Verbouwing Huis aan de Dijk

De verbouwing is begin juli gestart en duurt tot ongeveer eind september. De activiteiten gaan tijdens de verbouwing gewoon door. Bijvoorbeeld in de sportzaal.

Ouderenpsychiatrie
In Huis aan de Dijk bieden we psychiatrische zorg aan mensen boven de 65 jaar oud. Lees meer over deze locatie, gevestigd op het terrein van Brinkgreven in Deventer.

Dimence sinds kort lid van Korsakov Kenniscentrum (KKC)

Het Korsakov Kenniscentrum (KKC) zet zich in om de zorg voor de Korsakov patiënten verder te verbeteren. Dit doen zij door de uitwisseling van kennis en ervaringen mogelijk te maken onder haar 35 leden, maar ook door nieuwe inzichten uit (wetenschappelijk) onderzoek te delen.

In de vorm van de Korsakov Academie ondersteunt het KKC het in de praktijk brengen van wetenschappelijk onderzoek. Ook blijft het KKC de ‘Korsakov vraagbaak’ voor professionals en organisaties.

Kom meer te weten over het Korsakov Kenniscentrum.

Wat is Korsakov?
Korsakov, ook wel het syndroom van Korsakov genoemd, is een aandoening als gevolg van een ernstig gebrek aan vitamine B1. Meestal is sprake van chronisch, langdurig alcoholmisbruik, waarbij langere tijd niet of slecht wordt gegeten. Hierdoor ontstaan beschadigingen in de hersenen die gepaard gaan met ernstige cognitieve stoornissen. De belangrijkste klacht bij het syndroom van Korsakov is vergeetachtigheid. De kans is groot dat jij deze klachten en veel van de andere symptomen van Korsakov zelf niet ervaart. Maar de mensen in je omgeving wel.

Lees meer over het syndroom van Korsakov.

‘Verwarde persoon’ is niet direct psychiatrisch patiënt

De politie hanteert de definitie: iemand die gedrag vertoont waarmee hij zichzelf of een ander in gevaar brengt en/of een bedreiging is voor de openbare orde en veiligheid waarbij een al dan niet tijdelijk oordeelsvermogen aanwezig is (Abraham en Nauta, 2014).

 Het betreft een groep mensen met diversiteit. Mensen met verschillende aandoeningen/beperkingen (psychiatrie, licht verstandelijke beperkingen, dementie, verslaving) en/of problemen op verschillende levensgebieden (schulden, dakloosheid, verlies van dierbaren enzovoorts). Vaak gaat het om een combinatie van bovenstaande factoren.

 Helaas is het beeld ontstaan dat iedere verwarde persoon een psychiatrisch patiënt is. Terwijl dit slechts een klein deel van de groep beslaat. Een aantal belangrijke personen uit de ggz-wereld pleiten dan ook voor afschaffing van het containerbegrip ‘verwarde persoon’.

 Lees de complete beschouwing van Janine Bruinsma over ‘de verwarde persoon’. Hierin wordt ook de rol van de behandeling FACT omschreven. Dit artikel komt uit een eenmalig vakblad over de rol van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Fier
Janine Bruinsma werkt bij Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. 'Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Onze expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek en (vroegkinderlijke) traumatisering.'

Oplossing voor betere behandeling SOLK

Veel therapeuten en artsen vinden het lastig om patiënten met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten te behandelen. Dit kan komen door een gebrek aan kennis, zegt ook Lineke Tak, psychiater bij Dimence. Daarom is dit handboek ontwikkeld. Het is geschreven door experts in de geneeskunde, psychologie, fysiotherapie en andere relevante vakgebieden. Op een heldere manier worden de nieuwste ontwikkelingen in diagnostiek, verwijzing, behandeling en begeleiding bij SOLK beschreven. Hiermee laten deze experts zien dat er wel degelijk effectieve behandelmogelijkheden zijn. Lineke Tak heeft meegeschreven aan twee hoofdstukken.

Het handboek is te bestellen via Lannoo Campus.

Wat is SOLK?
SOLK is een afkorting en staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Het gaat om lichamelijke klachten waar de huisarts of specialist na onderzoek geen verklaring voor gevonden heeft. De meest voorkomende lichamelijke klachten zonder duidelijke diagnose zijn: pijnklachten, bewegingsstoornissen, chronische vermoeidheid of buik- en darmklachten.

Naar schatting 50% van de mensen die in een ziekenhuis komen keren zonder diagnose huiswaarts. Een deel van hen wordt doorverwezen naar de SOLK-poli. Hier bekijkt een deskundige of er wellicht factoren zijn die de klacht verergeren of herstel in de weg staan. Bijvoorbeeld langdurige stress, leefgewoonten, overbelasting, langslepende conflicten of ernstige problemen op het werk.

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Lees meer over SOLK.

Stigma op SOLK
Rondom SOLK hangt een zweem van onwetendheid. Niet alleen bij medici, maar ook bij de gewone burger. Veel mensen denken: ’Ik ben toch niet gek’, als ze door het ziekenhuis worden doorverwezen naar de SOLK-poli. Terwijl de oorzaak bij de meeste patiënten een combinatie van factoren is geweest. Het kan iedereen overkomen. ‘Mensen weten onvoldoende over SOLK waardoor er een beeld ontstaat dat het alleen een psychisch probleem is; dat beeld zullen wij altijd bestrijden’, zegt Lineke Tak.

SOLK-poli bij Dimence
Onze locatie Rielerenk, gevestigd naast het Deventer Ziekenhuis, heeft een SOLK-poli. Hier wordt continue gewerkt aan verbetering van de behandeling van onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

NOLK congres voor professionals
Het NOLK (Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) houdt op 29 september 2017 een landelijk congres over SOLK in de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle. Kijk op de speciale website van NOLK.

Landelijk actieplan tegen wachttijden ggz

Het actieplan is getekend door onder andere het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Vereniging van Psychiaters, het Landelijk Platform Psychische Gezondheid MIND en het Nederlands Instituut voor Psychologen.

Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, zegt: “Lange wachtlijsten in de ggz zijn onacceptabel. Voor GGZ Nederland is het een logische stap om het probleem samen met alle betrokken partijen, zowel uit het veld als de verzekeraars, aan te pakken. Wachten is geen optie.”

Oorzaken van de wachttijden
De belangrijkste oorzaken van de wachttijden zijn: te weinig samenwerking, tekortschietende organisatie, te weinig specifiek behandelvermogen en te weinig zorg op de juiste plek.

De gemaakte afspraken
In het kort staan hieronder de gemaakte afspraken:

1. Meer zorg voor mensen met autisme, bipolaire stoornissen, trauma en lichtverstandelijke beperkte mensen;
2. Het stimuleren van e-health, zodat patiënt en behandelaar al sneller intensief contact met elkaar hebben;
3. Verkorten van de behandelduur zonder dat de kwaliteit minder wordt;
4. Betere samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders en overheidsinstellingen;
5. Meer zorg in de eigen omgeving, en dus minder klinische opnames;
6. Verbeteren van de acute ggz, de beveiligde ggz en de gedwongen zorg.

Lees meer over dit landelijke actieplan op de website van GGZ Nederland. 

Kijk hier voor de actuele wachttijden van Dimence.

‘Ik bijt toch zeker niet’

Jeroen woont sinds afgelopen maandag in de compacte woning. In de buurt waar zijn huisje staat ontstond roddel en achterklap. Jeroen heeft er gelukkig niet veel van meegekregen. En hij snapt er ook niets van. In de Tubantia reageert hij: "Ze kunnen me toch gewoon vragen? Ik bijt niet."

Rustig plekje
Zijn grootste wens? "Ik wil gewoon een rustig plekje voor mezelf." Dat heeft hij nu, geregeld door de gemeente, de woningstichting en nog wat andere instellingen. Zijn vader heeft hem helpen verhuizen. Vier keer per week komt er iemand van Dimence langs.

‘Groet hem gewoon’
Joost Walraven, klinisch psycholoog en manager zorg bij Dimence, heeft een heel eenvoudig advies voor de omwonenden van Jeroen en zijn prikkelarme woning: "Groet hem gewoon en maak een praatje. Het is een mens, iemand die het op sommige momenten moeilijk heeft. Betrek hem bij de buurt, als dat kan. Als je dat doet, dan zijn de vooroordelen zo weg."

Walraven kan niet op de persoonlijke situatie van Jeroen ingaan. Hij herkent echter het type reacties dat bij dit soort plaatsingen hoort. "Er is vaak sprake van stigma's en vooroordelen. Mensen zijn altijd nerveus over iemand met een psychische ziekte. Alsof iemand meteen iets doet. Maar dat gebeurt bijna nooit."

Volgens hem is er geen enkele reden tot ongerustheid. "Natuurlijk is het in het begin even spannend. Ik adviseer gemeenten altijd om goed te communiceren. Vertel dat er hulpverlening omheen is en zorg voor een telefoonnummer dat mensen kunnen bellen."

Psychische hulp aan huis
Jeroen krijgt hulp via het FACT-team. Dat is eenvoudig gezegd 'hulp aan huis'. Dat kan een keer per week zijn, maar in crisisgevallen ook twee keer per dag. "De meeste mensen wonen gewoon in een huis, midden in de samenleving", vertelt Walraven "Maar soms hebben mensen baat bij een prikkelarme omgeving. Dat is hier blijkbaar het geval."

Lees het volledige artikel over Jeroen en zijn prikkelarme woning.