Het specialistisch centrum SCS&S

In het Specialistisch Centrum SOLK & Somatisch-symptoomstoornissen (SCS&S) richten we ons op de zorg voor mensen met:

 • ernstige SOLK;
 • somatisch-symptoomstoornis;
 • conversiestoornis (functioneel-neurologisch-symptoomstoornis);
 • hun naastbetrokkenen
 • én hun professionele hulpverleners. 

Onze taken zijn:

 • Consultatie, diagnostiek, second-opinion en (co-)behandeling bij mensen met ernstige SOLK, een somatisch-symptoomstoornis of een conversiestoornis. We richten ons daarbij op de doelgroep die hoog specialistische zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege ernstige bijkomende problemen of eerdere behandeling in de ggz of revalidatiesetting voor de lichamelijke klachten, die onvoldoende effect heeft gehad. Beoordeel met onze decision tool of hoogspecialistische zorg nodig is.
 • Het verbeteren van de zorg voor deze doelgroep door kennisdeling, innovatie en onderzoek en door bij te dragen aan het verbeteren van regionale netwerken en ketenzorg.

Onze visie op SOLK en somatisch-symptoomstoornissen:

We bekijken lichamelijke klachten vanuit het biopsychosociale model. We gaan er dus niet vanuit dat als lichamelijke klachten niet volledig somatisch kunnen worden verklaard, ze automatisch ‘dus psychisch’ zijn. We vinden het belangrijk deze visie uit te dragen, omdat mensen er te vaak nog vanuit gaan dat klachten lichamelijk of geestelijk verklaard kunnen worden. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door ze van elkaar te scheiden kunnen patiënten tussen wal en schip vallen van psychiatrie en medische zorg.

We werken volgens de Multidisciplinaire richtlijn SOLK en somatoforme stoornissen (2010) en Zorgstandaard SOLK (2018) en Zorgstandaard Conversiestoornissen (2017).

Patiëntenpanel:

We willen ons blijven ontwikkelen om zo goed mogelijk zorg te bieden. Daarom hebben we een patiëntenpanel opgericht. Het patiëntenpanel bestaat uit leden die nog in of al enige tijd uit behandeling zijn. We komen 4 keer per jaar samen. Het panel adviseert en denkt mee over zaken die ingebracht worden door de patiënten en de professionals verbonden aan het SCS&S. Dit kan gaan over:

 • informatieverstrekking,
 • het behandelaanbod,
 • hoe naasten te betrekken.
 • vanuit patiëntperspectief meedenken over innovaties en wetenschappelijk onderzoek.

Ook levert het panel een bijdrage aan regionale bijeenkomsten waar professionals samenkomen om de zorgketen voor patiënten met SOLK te verbeteren.

Wij zijn op zoek naar nieuwe kandidaten voor het patiëntenpanel. Heb je interesse, stuur dan een mail naar SCS&S@dimence.nl. Je kunt ook een keer een bijeenkomst bijwonen om te onderzoeken of het iets voor je is.