Ontwikkelingsgerichte Behandeling Autisme (Perspectief)

Wij werken samen met de jongeren toe naar zo veel mogelijk zelfstandigheid op alle levensgebieden en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en beperkingen.

Voor wie is Ontwikkelingsgerichte Behandeling Autisme?

Ontwikkelingsgerichte Behandeling Autisme is bedoeld voor jongeren van 15 tot 21 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis. De jongeren kennen chronische beperkingen in hun persoonlijke, sociaal en maatschappelijk leven en zijn in meer of mindere mate blijvend afhankelijk van zorg, begeleiding en/of behandeling. Jongeren hebben onvoldoende kunnen profiteren van het aanbod van de ambulante zorg en/of een klinische opname in de kinder- en jeugdpsychiatrie dan wel een jeugdzorgvoorziening.

Contra-indicaties zijn:

Er is sprake van gedragsproblemen, welke dermate manifest zijn dat het de behandeling zal belemmeren en/of de veiligheid van de jongere zelf of anderen in het gedrang komt.

  • Er is sprake van ernstige bijkomende psychiatrische problematiek, welke dusdanig op de voorgrond staat dat behandeling hiervoor eerst noodzakelijk is.
  • Er is sprake van verslavingsproblematiek (alcohol, drugs en gokken).
  • Als de jongere geen zinvolle daginvulling heeft en er ook geen uitzicht is op een zinvolle dagbesteding.


Ontwikkelingsgerichte Behandeling Autisme streeft er naar een prettig, veilig en stimulerend klimaat te bieden waarbij er rekening wordt gehouden met de individuele behoeften en bijzonderheden van de jongeren.

Iedere jongere werkt aan eigen individuele leerdoelen, die in samenspraak met de jongere worden opgesteld en afgestemd zijn op zijn of haar mogelijkheden. Eens per half jaar wordt de voortgang geëvalueerd. Uiteindelijk wordt samen met de jongere toegewerkt naar een passende woon- en werkomgeving voor de toekomst.

Hoe gaat de aanmelding?

Door middel van een volledig ingevuld aanmeldformulier kan er worden aangemeld voor behandeling bij Ontwikkelingsgerichte Behandeling Autisme. Jongeren onder de 18 jaar hebben daarnaast een beschikking van de gemeente van herkomst nodig dan wel een verwijzing door een medisch specialist. Jongeren vanaf 18 jaar kunnen verwezen worden door een medisch specialist of huisarts. Het hangt in dit geval ook af van de vereisten van de zorgverzekering.

Verdere informatie over de aanmelding is te vinden op de website https://www.dimence.nl/specialistische-centra/specialistisch-centrum-ontwikkelingsstoornissen-scos/aanmelden-door-verwijzers of bij het secretariaat op nummer 0570-604 500.

De kosten?

De behandeling van psychische problemen bij jongeren vanaf 18 jaar wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij wordt een eigen risico in rekening gebracht. Onder de 18 jaar wordt de zorg gefinancierd door de gemeente van herkomst.

Ontwikkelingsgerichte Behandeling Autisme is een onderdeel van
Dimence
Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen

Bezoekadres                                   Postadres

Scholierstraat 1                                Postbus 5003

7415 SW  DEVENTER                     7400 GC  DEVENTER

T (0570) 514 152                             (0570) 604 500

Ervaringsverhaal van een cliënte

Meer informatie over perspectief

Aanmelden