De politie hanteert de definitie: iemand die gedrag vertoont waarmee hij zichzelf of een ander in gevaar brengt en/of een bedreiging is voor de openbare orde en veiligheid waarbij een al dan niet tijdelijk oordeelsvermogen aanwezig is (Abraham en Nauta, 2014).

 Het betreft een groep mensen met diversiteit. Mensen met verschillende aandoeningen/beperkingen (psychiatrie, licht verstandelijke beperkingen, dementie, verslaving) en/of problemen op verschillende levensgebieden (schulden, dakloosheid, verlies van dierbaren enzovoorts). Vaak gaat het om een combinatie van bovenstaande factoren.

 Helaas is het beeld ontstaan dat iedere verwarde persoon een psychiatrisch patiënt is. Terwijl dit slechts een klein deel van de groep beslaat. Een aantal belangrijke personen uit de ggz-wereld pleiten dan ook voor afschaffing van het containerbegrip ‘verwarde persoon’.

 Lees de complete beschouwing van Janine Bruinsma over ‘de verwarde persoon’. Hierin wordt ook de rol van de behandeling FACT omschreven. Dit artikel komt uit een eenmalig vakblad over de rol van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Fier
Janine Bruinsma werkt bij Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. 'Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Onze expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek en (vroegkinderlijke) traumatisering.'