Streettriage Twente is een bijzonder en succesvol project. Samen met GGZ Mediant, Politie Oost Nederland, RAV Ambulance Oost, en de 14 Twentse gemeenten heeft  Dimence hiervan een succes gemaakt! Hier ben ik super trots op en neem de prijs dan ook graag namens het hele team in ontvangst!” aldus Inge.

Jeroen roemt de manier waarop Inge zich met ziel en zaligheid heeft ingezet om de voorbereiding en uitvoering van de unieke samenwerking van de pilot Streettriage Twente mede mogelijk te maken.

Streettriage Twente

Het idee achter Streettriage is simpel en doeltreffend. Een team van een ggz-verpleegkundige, en een politieagent reageert als eerste op 112 meldingen van overlast door personen met verward gedrag. Wanneer zij gezamenlijk arriveren, triageren zij ter plekke: is inzet van psychiatrische zorg nodig  of zijn er lichamelijke klachten en moet iemand naar de spoedeisende hulp. De Streettriage heeft dan een directe lijn met de meldkamer van de ambulance, waardoor er snel een ambulance gestuurd kan worden.  Wanneer er sprake is van strafbare feiten wordt iemand overgedragen aan Justitie. Als er sprake is van psychosociale problemen wordt iemand overgedragen aan het sociaal domein.

Een snelle triage met de juiste expertise voorkomt dat personen op verkeerde plekken terechtkomen en lang moeten wachten op adequate vervolgzorg, bijvoorbeeld een onnodig verblijf op het politiebureau of wachten op een beoordeling door de crisisdienst. De persoon met verward gedrag kan direct worden meegenomen naar een geschikte vervolgplek: naar huis, ziekenhuis, huisarts, ggz-instelling of politiebureau.

Betrokken partners hebben, mede op basis van de uitkomsten van de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA Streettriage juni 2020) van de uitgevoerde pilot Streettriage van eind 2018 tot eind 2020, besloten deze Streettriage gezamenlijk voort te zetten. Hierover volgt in het begin van 2021 meer informatie.