Naastbetrokkenen

Uw naasten spelen een belangrijke rol in uw behandeling. Zij kennen u immers als geen ander. Het kan dan gaan om uw partner, ouders of kinderen, maar ook om een goede vriend of vriendin. Wij streven naar een goede samenwerking tussen u, uw behandelaar en uw naaste(n) met als doel het verbeteren van de behandeling en van uw kwaliteit van leven.

Herstelgerichte zorg

Onze zorg voor u wordt vorm en inhoud gegeven vanuit het principe van herstel. In herstelgerichte zorg nemen ervaringsdeskundige medewerkers, vrijwilligers en naastbetrokkenen een belangrijke positie in. Zij kunnen in hun rol een goede bijdrage leveren aan uw herstel. De zorg wordt steeds vaker geboden vanuit uw eigen woon- en leefomgeving. Dit heeft gevolgen voor de mensen die dichtbij u staan. Naastbetrokkenen worden bij Dimence met aandacht en zorgvuldigheid behandeld. Naasten hebben een dubbele positie; enerzijds zijn zij uw ondersteuning, anderzijds hebben de naasten zelf ook steun nodig.

Naastbetrokkenen als uw ondersteuner

In onze hulpverlening spelen drie partijen een rol; u als patiënt, uw naasten en de hulpverlener. Iedereen heeft een eigen inbreng en taak. Om uw behandeling te laten slagen is een goede samenwerking tussen u, uw naasten en de hulpverlening van groot belang. Daarom gebruiken wij binnen onze zorg de term triade, wat drie-eenheid betekent.

In de triadebenadering:

  • is helder hoe de rol van uw naastbetrokkenen er in de praktijk uitziet
  • is duidelijk hoe uw naasten betrokken kunnen en willen worden bij de behandeling
  • weten uw naastbetrokkenen welke ondersteuning ze van Dimence of andere organisaties kunnen krijgen
  • is er voor naastbetrokkenen ruimte voor eigen vragen en ondersteuning
  • weet u wat u wel en niet mag verwachten van uw naasten
  • weet de hulpverlener wat hij van uw naasten kan vragen
  • weet de hulpverlener welke ondersteuning uw naastbetrokkenen nodig hebben om zorg voor u te kunnen dragen 
  • worden uw knelpunten en mogelijkheden gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt

Naastbetrokkenen in hun rol als mantelzorger

Om uw naasten zo goed mogelijk te ondersteunen organiseren wij regelmatig activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn; psycho-educatie voor groepen, informatiebijeenkomsten, themabijeenkomsten en familiedagen. Vraagstukken als hoe blijf ik overeind als naastbetrokkene en wat heb ik daarvoor nodig komen vaak terug tijdens deze activiteiten.   

Er wordt steeds meer verwezen naar informele zorg-, welzijns- of mantelzorgorganisaties in uw omgeving. Deze instanties zijn goed in het ondersteunen van mensen die zorgdragen voor een ander, ook wel mantelzorgers genoemd. De activiteiten van deze organisaties zijn vooral gericht op de naastbetrokkene en zijn leven; hoe kunnen uw naasten zorgdragen voor u zonder dat het te belastend wordt en welke mogelijkheden zijn er om daarin ondersteuning te krijgen.