Verslavingspsychiatrie

Door een verslaving kun je psychische problemen ontwikkelen, bijvoorbeeld depressies of psychoses. Andersom kan jouw psychische probleem ook leiden tot een verslaving, omdat je angsten hebt of onmacht voelt. Wanneer je hiervoor niet op tijd de juiste hulp krijgt, kom je in een negatieve vicieuze cirkel. De kans bestaat dat je steeds verder in de problemen komt.

Deze lastige combinatie van een psychisch probleem en een verslaving heet een dubbeldiagnose. Tijdens een behandeling bij ons team verslavingspsychiatrie proberen we samen grip te krijgen op je verslaving en tegelijkertijd pakken we je psychische problemen aan. Echter, je verslaving is misschien al lange tijd aan de orde. Hoe eerder we je behandeling starten, hoe makkelijker het te behandelen is. 

Je leert werken aan het beheersen van je emoties en bijbehorende gedachten. Ook proberen we je inzicht te geven in je eigen situatie en je handelen, zodat je de vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt om jou helpen een terugval zoveel mogelijk te voorkomen. 

Wij behandelen jongeren en volwassenen voor verslaving aan:

  • drugsverslaving (cannabis, ghb, heroïne, cocaïne, amfetaminen, designerdrugs ect.)
  • alcoholverslaving
  • medicijnverslaving (bijvoorbeeld slaapmiddelen of morfine)
  • gokverslaving
  • seksverslaving
  • gameverslaving of computerverslaving

Wat zijn de symptomen van een verslaving?

Onder verslavingspsychiatrie verstaan we een verslaving gecombineerd met een psychisch probleem. In de meeste gevallen zijn er verschillende symptomen voor uw problematiek. Een verslaving ontstaat nooit van de één op de andere dag. Het is een geleidelijk proces. Een verslaving kan een langdurig en vaak chronisch probleem worden. Hoe eerder de behandeling start, hoe makkelijker het te behandelen is.

Er is meestal sprake van verslaving als je:

  • het moeilijk vindt om het gebruik van het middel te beheersen
  • steeds meer nodig heeft om hetzelfde effect te bereiken
  • weinig plezier meer heeft in andere dingen
  • doorgaat met het gebruik ondanks de negatieve gevolgen

Behandeling door team Verslavingspsychiatrie

Bij het team Verslavingspsychiatrie van Dimence bieden wij behandeling aan volwassenen bij wie sprake is van een combinatie van psychiatrische en verslavingsproblematiek. Afhankelijk van de problematiek bekijken we welke behandeling het beste past. Het kan zijn dat gesprekken voldoende zijn, maar soms is opname nodig. We behandelen zowel de verslaving als het psychiatrische probleem, waarbij het nodig is het middelengebruik te stoppen.

Van verwijzing naar behandeling

Na verwijzing wordt er met jou een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek (de intake).

Tijdens dit gesprek nemen we door welke klachten je hebt en verkennen we jouw hulpvraag. Ook worden eventuele behandel-mogelijkheden besproken.

Tijdens de intakefase krijg je te maken met twee hulpverleners, die beiden bij deze intakefase zijn betrokken. Na de intake worden de bevindingen en jouw hulpvraag besproken in het team en wordt een behandelaanbod geformuleerd. Vervolgens bespreken we in een adviesgesprek jouw behandelaanbod met je. Aan de hand daarvan stellen we met jou een behandelplan op.

Aan uw behandeling zijn meerdere behandelaren verbonden; zij geven samen invulling aan jouw behandeling, waarbij de hoofdbehandelaar de rode draad bewaakt.

Behandelaanbod

Poliklinische behandeling

In een poliklinische behandeling heb je doorgaans eens per week of per twee weken een behandelgesprek. In deze behandeling besteden we aandacht aan factoren die van invloed zijn op jouw middelengebruik en ga je in gesprek over mogelijkheden om signalen te leren herkennen om terugval in gebruik te voorkomen. Daarbij is er ook aandacht voor jouw psychiatrische problemen, die mede van invloed zijn opjouw gebruik. Behandeling bestaat bijvoorbeeld uit groepsbehandeling, medicatie of systeemtherapie.

Na jouw behandeling kun je deelnemen aan een nazorggroep, waarin je samen met een groepsbehandelaar werkt om de eerder verkregen inzichten en handvatten blijvend toe te passen. Het kan zijn dat je jouw behandeling voor verslaving met goed resultaat heeft afgerond, maar dat je nog wel een hulpvraag hebt voor jouw psychiatrische problematiek.We onderzoeken dan op welke plek je deze vervolgbehandeling het beste kunt krijgen.

Klinische behandeling (opname)

Tijdens een klinische behandeling verblijf je 24 uur per dag op de afdeling. Voor deze behandeling wordt gekozen wanneer we inschatten dat een poliklinische behandeling onvoldoende effect heeft. Tijdens de behandeling werken we aan het stoppen met het middelengebruik (ontgifting of anders gezegd detox).

In verschillende vormen van behandeling wordt onderzocht welke factoren aan jouw verslaving hebben bijgedragen, hoe je signalen kunt herkennen en op welke wijze je terugval kunt voorkomen. Er wordt daarnaast aandacht besteed aan jouw psychiatrische problemen en jouww leefstijl. De meeste behandelonderdelen vinden plaats in een groep.

De opnameduur is mede afhankelijk van de voortgang van jouw behandeling.

Deeltijdklinische behandeling

Een deeltijdklinische behandeling kan aansluiten op een klinische behandeling, maar kan ook als afzonderlijke behandeling worden gevolgd.

Tijdens een deeltijdklinische behandeling volg je gedurende een aantal dagen per week een behandelprogramma dat is gericht op verdere versteviging van jouw functioneren. Het behandelprogramma vindt plaats in groepsverband, aangevuld met individuele gesprekken. Er is aandacht voor dagbesteding, vrije tijd en het voorkomen van terugval. Daar hoort ook bij dat je signalen leert herkennen die bijdragen aan het oplopen van trek en middelen-gebruik.

Naasten

Verslaving heeft vaak grote impact op relaties en gezinnen. De behandeling van verslaving vraagt ook om verandering van de omgeving; hierdoor heeft een behandeling een grotere kans van slagen.

In de behandeling wordt geprobeerd om, waar mogelijk, naasten zoals familie en vrienden te betrekken. Dit kan door middel van gesprekken met de mensen die het meest belangrijk voor je zijn, voorlichtingsavonden en ondersteuningsgroepen.

Overige informatie

Behandeling binnen de afdeling Verslavingspsychiatrie is altijd gericht op stoppen met het middelengebruik (abstinentie). Abstinentie is nodig om te kunnen behandelen, zowel met medicatie als met therapieën. Het is een belangrijke voorwaarde om uiteindelijk tot een zo goed mogelijk herstel te komen in het persoonlijke en sociaal-maat-schappelijke functioneren.

Het is belangrijk om tijdens jouw behandeling eventuele terugval te melden bij uw behandelaar, zodat samen kan worden gewerkt aan het voorkomen van verdere terugval.

Vergoeding

Onderzoek en behandeling binnen Dimence worden vergoed vanuit jouw basisverzekering. Iedereen is voor deze zorg verplicht verzekerd. Behandeling kost je, afgezien van jouw (verplicht) eigen risico, niets. Wel is het belangrijk dat je gemaakte behandelafspraken nakomt. Mocht je om wat voor reden dan ook een gemaakte afspraak niet kunnen nakomen, dan verzoeken wij je ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.

Contact

Dimence
Afdeling Verslavingspsychiatrie
Grasdorpstraat 6
8012 EN Zwolle
T. 038 4693 200