Algemene huisregels Dimence

Deze algemene huisregels zijn opgesteld om je bezoek aan of verblijf in een locatie van Dimence zo prettig mogelijk te maken. We hebben deze huisregels, zodat iedereen weet hoe we met elkaar willen omgaan bij Dimence. Dat vinden we belangrijk, want we willen dat iedereen zich veilig kan voelen op al onze locaties.

Iedere locatie en afdeling kan toevoegingen hebben op de algemene huisregels. Je behandelaar laat je dit weten wanneer je behandeling start, maar je kunt er ook zelf naar vragen. In het individuele behandelplan kan van de huisregels worden afgeweken. De afspraken in het behandelplan hebben voorrang op de algemene huisregels en op de specifieke huisregels van de locatie waar je behandeling plaatsvindt.

We gaan respectvol met elkaar om

Iedereen is verschillend met een eigen achtergrond, karakters, denkbeelden en meningen. Binnen Dimence streven we ernaar om een gastvrije organisatie te zijn voor iedereen, alle patiënten, medewerkers, naasten en andere bezoekers. Wij vragen van iedereen die bij ons komt voor behandeling of bezoek, die bij ons verblijft of werkt dat we op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. Dit houdt onder andere in dat (lichamelijk) geweld, ongewenste intimiteiten, beledigingen, racistische of seksistische opmerkingen niet getolereerd worden. Gebeurt het toch, dan nemen we direct de gepaste maatregelen. Dit geldt voor iedereen: cliënten, naasten, bezoekers en medewerkers.

Locaties en afdelingen kunnen aanvullingen hebben op deze huisregels
De algemene huisregels zijn van toepassing op alle verschillende locaties van Dimence. Zoals behandel- en verblijfsafdelingen, maar ook binnen de therapie- en recreatiegebouwen en buitenterreinen. Iedere locatie of afdeling kan toevoegingen op de algemene huisregels hebben. Meer informatie hierover kan je opvragen bij de receptie. 

Roken

Met ingang van 1 januari 2021 is Dimence rookvrij. Dit betekent dat je niet meer mag roken in de gebouwen, op de terreinen en in het zicht daarvan. Eén uitzondering wordt tot 1 juli 2023 gemaakt voor cliënten die langer dan een dagdeel bij ons verblijven en de bezoekers van de

werkleercentra. Zij mogen nog roken bij aangewezen voorzieningen. Niet daarbuiten.

Voor alle andere aanwezigen is roken op het terrein van Dimence verboden, met uitzondering van cliënten die hierover met zijn/haar hulpverlener andere individuele afspraken hebben gemaakt. Deze afspraken worden in het dossier vastgelegd.

Drugs en alcohol
Dimence is onderdeel van de Nederlandse samenleving. Iedereen die zich bevindt op een locatie van Dimence heeft dezelfde rechten en plichten als iedere andere burger. Dit houdt in dat alles wat strafbaar is in Nederland, strafbaar is binnen Dimence.

Het handelen in drugs, van welke aard of omvang ook, is dan ook niet toegestaan. Daarnaast mag het gebruiken van drugs en alcohol niet zorgen voor het verstoren van de orde op de afdeling.

Het kan ook zo zijn dat de behandeling dan wel de omgeving waarin de behandeling plaatsvindt specifieke afspraken vraagt over de omgang met alcohol en drugs. Deze afspraken zijn dan terug te vinden in het individuele zorgplan en/of in de specifieke huisregels, waarbij het individuele zorgplan leidend is.

 

Gokken

Het is niet toestaan om kansspelen of andere vormen van spelen waarbij geld, goederen, gunsten of diensten wordt ingezet te spelen.

Gevaarlijke voorwerpen
Je mag geen voorwerpen in je bezit te hebben die een gevaar voor jezelf, anderen of voor de goede gang van zaken in de instelling kunnen opleveren. Hieronder vallen in ieder geval slag-, steek- en vuurwapens.

Privébezittingen

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen. Dimence aanvaardt geen aansprakelijkheid bij verlies of diefstal van eigendommen. Wanneer je bij ons bent opgenomen kan het zo zijn dat er een afsluitbare opbergplek aanwezig is, of dat je zelf in bezit bent van een sleutel voor je kamer.

Bij Dimence vinden wij de privacy van iedereen die in onze instelling komt, werkt en verblijft heel belangrijk. Wil je een foto van iemand maken? Dan moet je daarvoor toestemming vragen aan degene van wie je een foto wilt maken. Dit moet bij (mede) cliënten, medewerkers, naasten of andere bezoekers. Hetzelfde geldt voor video- en filmopnames. Je mag niet zonder toestemming een video of film van iemand maken.

Wanneer je als cliënt meewerkt aan een foto-, film- of televisieopname (binnen Dimence) bestemd voor publicatie of uitzending, vragen we je hierover vooraf contact op te nemen met je verantwoordelijke behandelaar. Wanneer je als medewerker meewerkt aan een opname, dan verzoeken we je vooraf contact op te nemen met je teamleider.

Onderlinge handel

Wanneer je onderling dingen ruilt of iets van elkaar leent kan dit tot misverstanden of ruzie leiden. Vaak omdat de verwachtingen van terugbetalen of teruggeven niet duidelijk zijn bij iedereen. Om dit te voorkomen vragen we je met klem om binnen de instelling niet onderling te handelen, te ruilen of geld van iemand te lenen.

 

Hulphonden

Gecertificeerde hulphonden zijn binnen de Dimence overal en altijd toegestaan met uitzondering van:

  • sommige restaurants met open keuken;
  •  bij opname in een kliniek.

Gecertificeerde hulphonden zijn:

Honden die zijn opgeleid in een school/stichting die geaccrediteerd wordt door Assistance Dogs Europe (ADEu). Het gaat hierbij voor Nederland om de volgende hulphondenstichtingen/scholen:

De eigenaar van de hulphond draagt altijd een pasje van de organisatie bij zich en kan zich door middel hiervan legitimeren. Daarnaast draagt de hulphond een zichtbaar hulphondentuig van de organisatie.

Veiligheid

Verkeerssituaties op locaties
We vinden het belangrijk dat iedereen op onze locatie veilig is. Op sommige locaties kun je met de fiets, scooter of auto rijden en wandelen. Je moet je dan aan de verkeersregels houden. Daarom is op de locaties van Dimence ‘Reglement verkeersregels en verkeerstekens’ van toepassing. Je ziet op en naast de weg op de locaties bijvoorbeeld verkeersborden en wegaanduidingen. We houden ons aan de verkeersregels die overal in Nederland gelden.

Brandveiligheid op locaties
Op de locaties van Dimence is het belangrijk dat iedereen weet wat hij of zij moet doen om brand te voorkomen en dat je weet wat je moet doen in geval van brand. Dit geldt voor medewerkers en cliënten. Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig is in alle gebouwen en op terreinen van Dimence zijn er regels om brand te voorkomen. Wanneer er toch brand is moet je de instructies van medewerkers en brandweer opvolgen. Open vuur is verboden.

Klachten

Het kan zijn dat je een klacht hebt over hoe je behandeld wordt, hoe iemand met je omgaat of tegen je spreekt. Heb je een klacht, dan is de eerste stap om dit te bespreken met je behandelaar, je persoonlijk begeleider of de leidinggevende van het team. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kun je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.

Meer informatie over de mogelijkheid om een klacht in te dienen via het klachtenformulier staat op de website van Dimence: www.dimence.nl/ik-heb-een-klacht-ik-heb-een-compliment 

Je kunt voor advies en ondersteuning ook terecht bij de patiënten vertrouwenspersoon (PVP). De PVP kan helpen bij het indienen van een klacht. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 0900 444 88 88 en het emailadres helpdesk@pvp.nl

Cliëntenraad
De cliëntenraad Dimence behartigt de collectieve belangen van (ex-) cliënten binnen Dimence. De cliëntenraad houdt zich onder andere bezig met de inspraak van en de informatievoorziening aan cliënten over wachttijden, kwaliteit van de geleverde zorg en knelpunten binnen de behandeling. Zij hebben regelmatig contact met hun achterban en de medewerkers van de stichting. Voor meer informatie of wanneer je contact wil zoeken met de cliëntenraad, kijk op de website: https://clientenraad.dimence.nl/.

Wet verplichte ggz (Wvggz)
Wanneer je bent opgenomen op grond van de Wvggz (dus met een crisismaatregel, voortgezette crisismaatregel of een zorgmachtiging), geldt dat je zo snel mogelijk indien mogelijk voor of anders na opname een inzicht krijgt in de op de locatie/afdeling geldende huisregels. De zorgverantwoordelijke neemt de huisregels mondeling met jou en je naaste door.  

Zie hieronder de punten die van toepassing zijn voor patiënten die opgenomen zijn op grond van de Wvggz.

Bezoek
Iedere opgenomen patiënt mag op vaste tijden bezoek ontvangen. Bezoektijden en de plaats waar je bezoek mag ontvangen kunnen per team en locatie verschillen. Je kunt deze informatie vinden in de huisregels van jouw afdeling.

Slaap- en rusttijden

Indien er sprake is van slaap en rusttijden zijn deze uitgewerkt in de specifieke huisregels voor de betreffende afdeling. Denk hierbij aan tijden voor nachtrust, tijden waarop wordt verzocht op te staan/gewerkt, rusttijden na middageten etc.

Etenstijden

Wanneer er op de afdeling sprake is van etenstijden (ontbijt-, middag-, avondeten) zijn deze uitgewerkt in de specifieke huisregels voor de betreffende setting. Informatie over waar je buiten deze tijden eten kan verkrijgen is te lezen in de specifieke huisregels.

Therapietijden

Indien er sprake is van therapietijden zijn deze uitgewerkt in de specifieke huisregels voor de betreffende setting. De gebruikelijke tijden voor therapie en activiteiten zijn maandag tot en met vrijdag. In het zorgplan wordt dit nader gespecificeerd.

Persoonlijke kamer

In elke persoonlijke kamer is een basisinventaris aanwezig. Persoonlijke bezittingen kunnen op een kamer worden gehouden tenzij het gevaarlijke of verboden voorwerpen zijn, zie ook ‘gevaarlijke voorwerpen’ in de algemene huisregels.

De kamer dient zo ingericht te zijn dat de medewerkers of hulpdiensten in geval van nood eenvoudig toegang hebben. Daarnaast zijn de kamers toegankelijk, controleerbaar en brandveilig.

Aan het eind van een verblijf wordt er verwacht dat de kamer in de basisrichting in goede staat wordt achtergelaten. Wanneer Dimence extra kosten moet maken voor schoonmaak vervanging of reparatie dat worden de kosten bij de patiënt in rekening gebracht.

Bij vertrek kunnen er geen persoonlijke bezittingen worden achtergelaten. Niet opgehaalde of meegenomen bezittingen worden na een bepaalde tijd (zie de specifieke huisregels voor de tijd per setting) geschonken aan de kringloopwinkel, te koop aangeboden of vernietigd. De kosten die voor opslag en vernietiging gemaakt, worden in rekening gebracht bij de patiënt.

Huisdieren

Het is helaas niet toegestaan om huisdieren te houden, tenzij de teamleiding hiervoor (onder voorwaarden) toestemming geeft of wanneer dit in een behandelplan is beschreven.

Huishoudelijke werkzaamheden

De patiënt draagt zelf zorg voor het opruimen en schoonmaken van de eigen kamer. Dimence draagt zorg voor het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes. Patiënten worden ook verzocht om op de afdeling (gezamenlijk) licht huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. In overleg met de medewerkers worden de huishoudelijke taken verdeeld.

(mobiel) Bellen

Via de afdeling ben je telefonisch bereikbaar. Wanneer je niet met een mobiele telefoon kunt bellen en je kunt of mag (wanneer daar afspraken over zijn gemaakt in geval van gedwongen opname) de afdeling niet verlaten, dan kun je via de centrale op de afdeling bellen. Je mag alleen buiten de therapietijden bellen, behalve wanneer er dringende redenen zijn. In verband met de rust op de afdeling vragen we je met klem om ’s nachts niet te bellen.

Gebruik van PC en internet

Een groot gedeelte van onze afdelingen beschikken over PC’s met internetaansluiting/WIFI, waar de patiënt gebruik van kan en mag maken.

Het kan ook heel goed zijn dat de behandeling dan wel het milieu waarin de behandeling plaatsvindt specifieke afspraken vraagt over de omgang met gebruik van PC en internet. Deze afspraken zijn dan terug te vinden in het individuele zorgplan en/of in de specifieke huisregels waarbij het individuele zorgplan leidend is.

Wanneer er geen PC/internet op de afdeling is en je de afdeling niet kan of mag verlaten (wanneer daar afspraken over zijn gemaakt in geval van onvrijwillige opname), dan kan je bij de verpleging vragen of er elders in de instelling van een PC/internet gebruik kan worden gemaakt.

Wanneer je een eigen PC hebt dan mag je deze gebruiken. Wij willen je dan wel vragen om dit te doen bij voorkeur op de eigen kamer (of elders) als de omgeving hiervan geen last ondervindt en/of het de orde niet verstoort.

Post

Persoonlijke post wordt op de afdeling gebracht. Wil je zelf post versturen, dan kun je op de afdeling vragen hoe dat in zijn werk gaat.

Schoonmaken & wasgoed

De huishoudelijke dienst van Dimence zorgt voor het schoonhouden van de openbare ruimtes, de sanitaire ruimtes, keukens van de afdeling. Verdere regels met betrekking tot schoonmaken zijn vastgelegd in de specifieke huisregels. Beddengoed en ander wasgoed wordt met een bepaalde frequentie opgehaald. Verdere regels met betrekking tot wassen en wasgoed zijn geregeld in de specifieke huisregels.

Voorzieningen

Bij Dimence of in de buurt van Dimence zijn verschillende voorzieningen aanwezig waar de patiënt gebruik van kan maken, zoals een kapper, een winkel, een pastor, een wasserette etc. In de setting waar de patiënt behandeling kan men hier meer informatie over geven.