Er is ‘reuring’ in de Nederlandse GGz. En dat is niet van gisteren, want al enige tijd is er beweging als het gaat over een andere visie op de geestelijke gezondheidszorg. De huidige systematiek van de GGz lijkt niet langer opgewassen tegen de stroom mensen die er een beroep op doet. Een ander, minder zichtbaar, maar daarmee niet minder groot probleem, is de hoge werkdruk en het tekort aan behandelaren. Met als gevolg overbelasting, uitval en eenzaamheid in de behandelkamer. Dit geldt evenzeer voor de autismehulpverlening in Nederland, waar de druk nog groter lijkt.

Reden te meer voor het SCOS om een middag te organiseren, deze problematiek te adresseren én oplossingsrichtingen met elkaar te formuleren. En zo werd er op 22 maart een Invitational Conference georganiseerd om de zorgwekkende stand van zaken in de autismehulpverlening voor het voetlicht te brengen.

Er kwamen ruim 50 genodigden uit het hele land naar de Steerne én er haakten ongeveer 120 mensen online aan om gezamenlijk te luisteren naar elkaar en te onderzoeken welke initiatieven en oplossingen er al zijn om bijvoorbeeld wachtlijsten te verminderen. We hebben stilgestaan hoe we ons met elkaar kunnen verbinden en hoe we ook beter met elkaar kunnen samenwerken zodat cliënten de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Ella Lobregt opent invitational conference 22 maart 2022

De middag had een zeer afwisselend programma met input van ervaringsdeskundigen, een mooie lezing over de ethische aspecten én implicaties van samenwerken ten dienste van de cliënt. Tevens passeerden een aantal landelijke ontwikkelingen zoals netwerkpsychiatrie, maar ook het GEM-initiatief de revue. We konden zien hoe er binnen Dimence in de TOS teams gezocht is naar betere inrichting en samenwerking aan de voorkant zodat de cliënt direct bij aanmelding wordt geholpen.

in subgroepen bespreken deelnemers oplossingen

In subgroepen is er op basis van vijf deelthema's met elkaar nagedacht over oplossingen, initiatieven en werkwijzen. Tot slot is er in de paneldialoog gereflecteerd op een aantal oplossingen, maar ook drempels die nog genomen moeten worden.

paneldialoog crisis of kans

 

 

 

Diverse oplossingsrichtingen zijn daarna ingebracht tijdens de paneldialoog.

 

 

 

 

v.l.n.r.: Lori van Egmond (Vriendendiensten), Marie-José van Mook (Jeugd ggz/De Kern), Jan Pieter Teunisse (HAN), Ella Lobregt (SCOS), Audrey Mol (Leo Kannerhuis), Vera Piscair (ENO) & Pieter Folkeringa (Gemeente Deventer)

Het panel kwam gezamenlijk tot de volgende kernpunten: 

  • We zijn op weg naar betekenisvolle verhalen, die samen met mensen met autisme worden ge(re)construeerd. Uit elk verhaal ontstaat gaandeweg een meer gerichte hulpvraag, duiding en betekenis.
  • We werken in een complex systeem, waarin waarden als 'efficiency' nog veelal centraal staan, en niet 'veerkracht' en 'wat heb je nodig?'. Waarin we niet goed gewend zijn daadwerkelijk naast iemand te gaan staan, klein te beginnen met onze acties en ons eigen moreel kompas te volgen. Want wat als je als professional buiten de gebaande paden handelt om een (snellere) doorbraak te forceren? Daar zijn moed, vertrouwen en een reflecterend vermogen voor nodig.
  • We willen anders handelen, denken en praten, organiseren en samenwerken en verantwoorden. Daarvoor zullen we de complexiteit moeten omarmen en moeten (gaan) werken vanuit het niet-weten en vanuit bescheidenheid, bewust van de rol die je ook als hulpverlener hebt in het (systeem)netwerk van mensen met autisme. Met oog voor familie en naasten en samenwerkingspartners in het voorliggend veld. 


Al met al was het een zeer inspirerende middag waarbij veel onderlinge contacten zijn gelegd, er een vervolg wordt georganiseerd en mensen met vernieuwd optimisme huiswaarts zijn gekeerd.

De middag rustig terugkijken is mogelijk:  Klik hier voor deel 1 en hier voor deel 2!

Er zijn diverse presentaties gegeven. Deze kun je hieronder terugkijken:
PPT Celine Mollink
PPT Bram Bovendeerd
PPT Derek Strijbos
PPT Fenna van Koningsveld en Monique Swartjes

Daarnaast zijn er een aantal documenten verspreid. Deze zijn hieronder ter inzage:
NIPA Adviesrapport
Aanbevelingen voor de ggz om wachttijden aan te pakken
Blijk van vertrouwen - Anders verantwoorden voor goede zorg, Raad Volksgezondheid & Samenleving

 

Artikeldatum