Vaktherapie en Vakbegeleiding

VTVB staat voor vaktherapie en vakbegeleiding. Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. Bij vaktherapie ligt de nadruk op het doen en het ervaren en minder op het praten. Muziek, beeldend werken, beweging, toneel en spel worden in de therapie ingezet. Door middel van gerichte oefeningen en werkvormen kun je je problematiek onderzoeken en je emoties en gedachten vormgeven. Door de ervaringen die je bij deze werkvormen opdoet, werk je aan bewustwording en kun je nieuwe inzichten opdoen. Je kunt bijvoorbeeld leren om op andere manieren te reageren op situaties of gebeurtenissen. Zo kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken, om daarna binnen en buiten de therapie te oefenen met wat je anders zou willen doen. Algemene doelstellingen van vaktherapie zijn gericht op het verminderen van de gevolgen van een stoornis, het op gang brengen van gestagneerde ontwikkeling of het voorkomen van achteruitgang in het functioneren. De therapie wordt individueel en groepsgewijs aangeboden. Vaktherapie wordt op veel locaties aangeboden en is binnen verschillende teams onderdeel van het behandelaanbod. Wil je meer weten, kijk dan op www.vaktherapie.nl

Vakbegeleiding is bekend onder de term activiteitenbegeleiding. De activiteiten die aangeboden worden zijn creatief-ambachtelijke activiteiten/cursussen/trainingen, arbeidsmatige activiteiten, sport- en spelactiviteiten en muziek. Vakbegeleiders binnen Dimence werken binnen klinische settingen, deeltijdbehandelingen, werkervaringsplekken, activiteitengroepen en werk- en leercentra (WLC’s). Vakbegeleiders begeleiden op een methodische en doelgerichte manier patiënten met psychosociale en psychiatrische problematiek, als onderdeel van het behandelplan. Vakbegeleiding is gericht op het ontwikkelen en behouden van vaardigheden en bezigheden die nodig zijn om maatschappelijke rollen weer te kunnen vervullen. Daarnaast heeft het als doel dat patiënten structuur, afleiding en ontspanning ervaren en positieve ervaringen opdoen. Zowel vakbegeleiding als vaktherapie kan ook worden ingezet ten behoeve van observatie, diagnostiek en beleidsbepaling. Er zijn op meerdere Dimence locaties vaktherapeuten en vakbegeleiders actief. Vaak vallen ze onder behandelteams of opnameafdelingen, soms zijn ze geclusterd in VTVB teams. Het specifieke aanbod per afdeling of team kan verschillen.